☰ Menu
Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach
Herb Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach

Środa 26.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut prawny

                                                                                                    

                                                                                      STATUT

                                                              PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

                                                                       IM. ADAMA  MICKIEWICZA

                                                           w Olszanach
 
                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               § 1.

Nazwa szkoły

Nazwa nr i siedziba szkoły:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza,

Olszany 138 , 58-150 Strzegom

§ 2.

Nazwę szkoły ustala się w pełnym brzmieniu tj. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Olszanach.

Używana jest nazwa:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Olszanach

Olszany 138

58-150 Strzegom, tel. 74 8557097              NIP 884-23-26-108

§ 3.

 

                                                                                               Inne informacje o szkole podstawowej

 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Strzegom

2. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat.

3. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny.

4. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.

5. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa

Minister Edukacji Narodowej w drodze Rozporządzenia w Sprawie Organizacji Roku

Szkolnego.

6.  Za całość pracy w szkole odpowiada dyrektor szkoły.

7. Środki finansowe na działalność szkoła uzyskuje z budżetu państwa, gminy, rodziców,

    sponsorów.

8. Obsługę finansowo-księgową szkoły zapewnia organ prowadzący - Wydział Oświaty  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

9.  Organem nadzoru pedagogicznego jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

10. Szkoła posiada własne logo.

§ 4.

Cele i zadania szkoły podstawowej

 

1.Kształcenie i wychowanie ma na celu:

 

1) wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, godła

i symboli narodowych, poznawanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzenie szacunku dla postępowych tradycji narodu polskiego i jego kultury, literatury i języka przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,

2) przygotowanie uczniów do współuczestnictwa w życiu kraju, kształtowanie odpowiedzialności za jego losy i pomyślną przyszłość, pobudzenie do myślenia w kategoriach nierozerwalności interesów państwa i narodu, poszanowanie prawa i konieczności umacniania państwa jako organizatora życia narodu,

3) wychowanie dla pokoju,

4) kształtowanie umiejętności stosowania zasad współżycia społecznego, zaangażowania, tolerancji, życzliwości i rzetelności w kontaktach z ludźmi, wrażliwość na sprawy innych,

5) przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole i środowisku, nabywanie umiejętności spełnienia powinności wzorowego ucznia, dobrego kolegi, odpowiedniego członka rodziny, pracownika, wzorowego obywatela,

6) wychowanie przez pracę, ukazywanie jej wartości, kształtowanie szacunku do pracy i ludzi ją wykonujących,

7) przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie dorobku kultury narodowej i światowej, kształtowanie wrażliwości na piękno, wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych, dbałość o czystość i piękno języka ojczystego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych,

8) włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianie roli i zadań człowieka w kształtowaniu środowiska,

9) rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości uczniów, kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku.

 

2. Szkoła zapewnia by jej absolwent był przygotowany do dalszej nauki, życia i pracy w różnych dziedzinach działalności ludzkiej a zwłaszcza:

1) umiał rozwijać swoje zdolności poznawcze, zainteresowania i uzdolnienia,

2) wyróżniał się wartościowymi cechami woli i charakteru, jak godność, uczciwość, samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość i wrażliwość,

3) opanował niezbędne umiejętności, jak planowanie i organizowanie nauki, pracy i wypoczynku oraz uczestnictwo w pracy zespołowej, przygotowanie do samokształcenia, samokontroli i samooceny efektów pracy,

4) doceniał znaczenie nauki, postępu technicznego i rozwoju cywilizacji,

5) posiadał nawyki uczciwej pracy, umiejętność posługiwania się powszechnie stosowanymi narzędziami i urządzeniami technicznymi,

6) nabył niezbędne doświadczenia czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych, rodziny i środowiska,

7) rozumiał i cenił wartości własnego życia i zdrowia oraz potrafił przeciwstawiać się wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej.

§ 5

 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze.

 

1. Szkoła spełnia funkcje: kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą kompensacyjną i kulturotwórczą tworząc warunki do wszechstronnego tj. intelektualnego, emocjonalnego, moralno-społecznego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego rozwoju uczniów.

 

2. Szkoła wyposaża w wiedzę:

1) o człowieku i społeczeństwie,

2) o problemach społeczno-ekonomicznych współczesnego świata i kraju,

3) o kulturze i środowisku przyrodniczym i jego ochronie,

4) o nauce, technice i pracy dającej podstawę do naukowej interpretacji faktów oraz tworzenia  

zintegrowanego obrazu rzeczywistości,

5) o zdrowym stylu życia.

 

3. Szkoła wyrabia umiejętność rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy o życiu

codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem oraz wyborze dalszej drogi kształcenia.

 

4. Szkoła przygotowuje do wypełniania obowiązków świadomych obywateli, którzy swoją postawą i twórczym wysiłkiem pomnażać będą dorobek ojczyzny, wpływać na polepszenie bytu narodu, umacniać rangę i znaczenie naszego państwa w świecie.

 

5. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła publiczna, organizuje nauczanie religii. O uczestnictwie dzieci i nauczaniu  religii decydują ich rodzice na podstawie pisemnej zgody.

 

7. Szkoła zapewnia uczniom naukę co najmniej jednego języka obcego.

 

8. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,  językowej i religijnej.

 

9. Nauka w zakresie rocznego przygotowania przedszkolnego i szkoły podstawowej jest   

obowiązkowa.

10. Szkoła realizuje projekty edukacyjne, które są naczelną strategią realizacji podstawy programowej.

11. Niektóre zajęcia obowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych i międzyklasowych.

§ 5a

 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach .

 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 6

 

Sposób wykonywania zadań szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia

 

 

1. Zadania dydaktyczne są realizowane poprzez:

1) stwarzanie sytuacji sprzyjającej pozytywnemu nastawieniu do nauki szkolnej,

2) właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych,

3) zapewnienie uczniom dostępu do biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych,

4) tworzenie bazy dydaktycznej do nauczania poszczególnych przedmiotów,

5) prowadzenie zajęć lekcyjnych metodami aktywizującymi ucznia w procesie uczenia się,

6) stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu,

7) przygotowanie zestawu szkolnych narzędzi do mierzenia przyrostu wiedzy i umiejętności

dostosowanych do możliwości uczniów,

8) wspomaganie rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów,

9) realizację kółek zainteresowań,

10) realizację projektów edukacyjnych.

 

2. Zadania wychowawcze są realizowane poprzez:

1) realizację programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,

2)  realizację tematyki lekcji z wychowawcą,

3) właściwy przykład nauczyciela wychowawcy,

4) realizację zadań wychowawczych w trakcie procesu nauczania poprzez wykorzystanie    

odpowiednich treści i sytuacji lekcyjnych,

5) organizację  uroczystych obchodów świąt szkolnych i narodowych,

6) stałą pracę wokół sylwetki patrona szkoły,

7) uczestnictwo uczniów w życiu szkoły poprzez udział w akademiach, zajęciach

pozalekcyjnych, konkursach, imprezach kulturalnych, uroczystościach szkolnych.

 

§ 7

 

Zadania opiekuńcze

 

1.  Systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się.

 

2. Organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach i na zewnątrz budynków.

 

3. Przestrzeganie przepisów regulaminu w sprawie organizowania wycieczek szkolnych

 

4. Zobowiązanie nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne do zapewnienia uczniom

bezpieczeństwa do reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie

bezpieczeństwa uczniów.

 

5. Zapewnienie opieki dzieciom z oddziału przedszkolnego w drodze do i ze szkoły, a uczniom  klas I – III bezpiecznego powrotu do domu

 

6. Udzielanie uczniom mającym trudną sytuację materialną oraz dotkniętym wypadkami

    losowymi stałej bądź doraźnej pomocy finansowej.

 

7. Zobowiązanie nauczycieli do zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na

    terenie szkoły, a w razie potrzeby – do zawiadomienia pracownika obsługi szkoły o fakcie

    przebywania osób postronnych.

 

8. Zobowiązanie nauczycieli do zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na

    terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie

    dla zdrowia i życia uczniów.

 

 

§ 8

Zadania opiekuńcze są realizowane poprzez

1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, przerw, na korytarzach,  na boisku

 szkolnym, na wycieczkach pieszych i autokarowych,

2) stały kontakt z rodzicami mający na celu rozpoznanie sytuacji domowej ucznia i   udzielanie

mu właściwej pomocy,

3) stałą współpracę z pielęgniarką w celu zapewnienia należytej opieki zdrowotnej,

4) propagowanie zdrowego stylu życia i dbania o higienę osobistą.

 

§ 9

 

                                                                     Zadania zespołów nauczycielskich

 

1. Wyboru programu dokonuje nauczyciel.

 

2. Dyrektor dopuszcza do użytku programy nauczania i wychowania na wniosek nauczyciela i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej włącza program do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania.

 

3. Nauczyciel dostosowuje program do możliwości i potrzeb uczniów.

 

4. Wyboru podręczników dokonuje nauczyciel.

 

5. Nauczyciel decyduje  o formach kontroli wiadomości i umiejętności zdobytych przez uczniów.

§ 10

                                                                                                                                                                                                                                                                      Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)

 

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

 

 2.  Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej

realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 

 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

     

4. Ocenienie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawców klasy,  nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

5. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

1)  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu  oraz postępach w tym zakresie,

2)  udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4)  dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w  nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-  

wychowawczych.

 

6. Zasady oceniania.

1) ocenianie obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w podstawach programowych, obowiązujących w szkolnych programach nauczania i programie wychowawczym szkoły,

a) umiejętności komunikacyjne:

- porozumiewanie  się w języku ojczystym,

- umiejętność korzystania ze źródeł informacji,

b) umiejętności społeczne:

- współpraca w grupie – klasie,

- umiejętność brania na siebie odpowiedzialności z wykonania zadań  klasowych i   

 indywidualnych,

- umiejętność wyrażania własnych opinii i obrony prezentowanego stanowiska oraz 

umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

c) umiejętności i dyspozycje psychologiczne:

 - poczucie własnej wartości,

 - umiejętności pokonywania trudności życiowych

2) rolą oceny jest przede wszystkim informowanie uczniów o postępach w nauce i

zachowaniu,

3) na ocenę wiadomości nie może mieć wpływu zachowanie się ucznia oraz jego cechy 

osobowościowe,

4) ocena nie może spełniać funkcji represyjnych,

5)  wprowadza się elementy  oceniania  kształtującego:

a) ocena sumująca i ocena kształtująca (informacja zwrotna od nauczyciela czy kolegi),

b) formułowanie pytań kluczowych skłaniających uczniów do myślenia,

c) zadawanie pytań angażujących ucznia w lekcję

- wydłużenie czasu oczekiwania na odpowiedź uczniów,

-  kierowanie przez nauczyciela pytania do wszystkich uczniów, a nie tylko do zgłaszających się,

- poszukiwanie w parach odpowiedzi na pytania nauczyciela.

d) stosowanie efektywnej informacji zwrotnej (komentarz do pracy ucznia)

- wyszczególnienia i docenianie dobrych elementów pracy ucznia,

- wskazówki w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę,

- wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej,

- stosowanie samooceny,

- stosowanie oceny koleżeńskiej.

 

7. Nauczyciel jest zobowiązany stosować „Kryteria oceniania i dostosowania wymagań w

   Szkole Podstawowej w Olszanach dla uczniów mających trudności w nauce”:

1) dziecko powinno być otoczone szczególną troską i serdecznością ze strony każdego nauczyciela,

2) w zespole klasowym należy traktować je indywidualnie i ze zrozumieniem jego trudności. Należy mieć świadomość, że dzieci te charakteryzują się: małym krytycyzmem oraz niską samodzielnością myślenia. Zwolnione jest tempo myślenia, ograniczona jest jego elastyczność (myślenie konkretne),

3) należy starać się dostrzegać każde, nawet niewielkie osiągnięcia i wyraźnie eksponować w klasie,

4) dostosowanie wymagań należy rozumieć jako ograniczenie ilościowe i jakościowe egzekwowanych wiadomości w stosunku do klasy (na sprawdzianach, w pracach domowych, przy odpowiedziach ustnych mniej pytań; pytania łatwiejsze, gdzie do odpowiedzi wystarczy mechaniczne przeniesienie nabytych umiejętności i wiadomości; unikać pytań problemowych),

5) aby dziecko nie miało poczucia, że jest z góry skazane na rozwiązywanie zadań łatwych, za które nie uzyska najprawdopodobniej oceny tak samo wysokiej jak uczniowie rozwiązujący zadania trudne, można pozostawić mu wybór umieszczając w klasówce zarówno jedne jak i drugie zadania,

6) wykorzystać zespoły dydaktyczno-wyrównawcze do:

- oceny wiadomości ucznia – oceny tu uzyskiwane przenosić na  przedmioty szkolne,

- powtórnego pisania sprawdzianów,

7)  przy odpowiedziach pozostawić więcej czasu do namysłu i pytaniami pomocniczymi ukierunkować wypowiedzi ucznia ( w wypowiedziach raczej oceniać treść niż formę),

 

8) w procesie dydaktycznym dostosowanym do potrzeb i ograniczonych możliwości ucznia wskazane:

a) duża ilość ćwiczeń objaśniających i utrwalających nowe zagadnienia,

b) częsta aktywacja dziecka podczas zajęć w celu kontrolowania poprawności i   toku myślenia,

c) pobudzanie  krytycyzmu myślenia, np. poprzez powtórzenie odpowiedzi ucznia i skłonienie go do zastanowienia się czy to jest dobrze,

d) zachęty, pochwały, pozytywne oceny drobnych sukcesów w celu mobilizowania dziecka do pracy,

e) zadawane prace domowe nie powinny wykraczać poza podstawowy materiał opracowywany na jednostce lekcyjnej,

f) dawanie szansy osiągania chociaż drobnych sukcesów, np. za zadania domowe, aby podtrzymywać motywacje do nauki i stwarzać podstawy do uzyskania promocji,

- egzekwowanie i ocena wiadomości cząstkowych.

9) należy pamiętać, że wszystkie oddziaływania nauczycieli muszą zmierzać do  osiągnięcia następujących celów;

a) pozytywnych wyników w nauce,

b) nabrania zaufania do własnych sił,

c) nauczenie radości z poznawania,

d) uodpornienie na przezwyciężenie trudności życiowych,

e) wiary w życzliwość innych ludzi,

f) znalezienie w przyszłości swojego miejsca w społeczeństwie,

10)  należy też czuwać nad pozycją ucznia w klasie. Obawia się on ośmieszenia i

negatywnej oceny rówieśników, którzy są świadomi jego niepowodzeń. Każde

niepowodzenia obniża pozycję społeczną ucznia w grupie rówieśniczej.

11) wydłużenie czasu pracy pisemnej i odpowiedzi ustnej,

12)  w przypadku odpowiedzi ustnej poinformować ucznia jeden dzień wcześniej

13)  w ocenie prac pisemnych dostosowanie treści zadań do możliwości ucznia,

14)  w przypadku ucznia z:

a) dysleksją:

- indywidualna pomoc w czytaniu tekstu ze zrozumieniem,

- nie wymagać by uczeń czytał głośno tekst przy klasie,

-nie dyskwalifikować sprawdzianów pisemnych za błędy rachunkowe, jeśli tok rozumowania jest prawidłowy; uwzględnić trudności w opanowaniu rachunku pamięciowego w tym zapamiętywanie tabliczki mnożenia,

- w momencie obniżenia koncentracji uwagi mobilizować ucznia do aktywności,

b) dysgrafią:

- nie oceniać wyglądu zeszytu,

- pomoc indywidualna w kreśleniu figur geometrycznych,

- nie obniżać ocen za niski poziom graficzny pisma, w razie niemożności odczytania pracy   

odpytać ucznia ustnie,

- ograniczyć ocenianie na podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia, przeprowadzać     sprawdziany ustne z „ławki”, niekiedy odpytać indywidualnie, często oceniać prace   

domowe;

c) dysortografią:

- wydłużenie czasu pracy na lekcji (odpowiedzi i prace domowe),

- posadzenie ucznia blisko tablicy,

- nie obniżać ocen za błędy ortograficzne,

- dążyć do tego, by uczeń opanował poprawną pisownię podstawowych pojęć;

d) dyskalkulią; (dyskalkulia z dysleksją)

- postępować zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

e) należy skierować ucznia w porozumieniu z rodzicami na zajęcia dydaktyczno-   wyrównawcze lub korekcyjno-kompensacyjne.        

8.   Ocenianie polega na kształtowaniu u uczniów postawy odpowiedzialności za wykonanie zadań i ich efekty poprzez stosowanie samooceny oraz dostarczaniu uczniowi, jego rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji zwrotnej o postępach, trudnościach i kierunkowych uzdolnieniach uczniów.                                                                                                                                                                                                            

§ 11

 

Tryb i forma oceniania

 

 1. Przyjmuje się ocenianie bieżące, śródroczne wg skali określonej w § 15.

1.1 W szkole stosowane są elementy oceniania kształtującego.

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowują własne kryteria ocen, wynikające ze specyfiki nauczanych przedmiotów, zgodnie z obowiązującym w szkole systemem nauczania.

 

3.Nauczyciele przedmiotów na pierwszej lekcji informują uczniów o:

1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych, rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  

zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu oraz zapoznają ich z przedmiotowymi systemami oceniania, stanowiącymi załącznik do    

Wewnątrzszkolnego Szkolnego Systemu Oceniania (kryteria ocen z poszczególnych 

przedmiotów),

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)  warunkach i sposobie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

4. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców/prawnych opiekunów/ o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z rodzicami, nie później jednak niż do 20 września, przekazuje rodzicom informacje, o których mowa w ust. 3 i ust. 4.

 

6. Rodzice i uczniowie mają wgląd do dokumentu „Kryteria Oceniania” u danego 

nauczyciela z danego przedmiotu oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 12

 

Ocenianie bieżące

 

1. Oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów powinny w jednakowym stopniu  dotyczyć: wiadomości i umiejętności.

2.  Oceny cząstkowe ustala się na podstawie:

1)  odpowiedzi ustnych,

2)  sprawdzianów obowiązkowych pisemnych (prace klasowe),

3)  sprawdzianów obejmujących niewielką ilość materiału /do 5 lekcji/ tzw. kartkówki,

4)  umiejętność korzystania ze źródeł informacji,

5)  ćwiczeń praktycznych,

6)  prac domowych,

7)  aktywności na zajęciach,

8)  zeszytów ćwiczeń,

9)  estetyki zeszytów,

10) prac dodatkowych,

11) testów,

12) wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków.

 

3. Jeżeli uczeń z powodów usprawiedliwionych bądź nieusprawiedliwionych nie przystąpił do pracy klasowej, to może do niej przystąpić w ustalonym przez nauczyciela terminie.

 

§ 13

 

Ocenianie śródroczne i roczne

 

 

1. Klasyfikacja odbywa się dwa razy w roku:

1)  po pierwszym semestrze,

2)  po drugim semestrze /ocena roczna/

 

2. Ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie podsumowania osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych ucznia biorąc pod uwagę przyjęte podstawy określone w § 12 ust.2.

 

3. Ocena ustalona przez nauczyciela na koniec II semestru jest także oceną roczną.

 

4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców o ocenach pozytywnych na 2 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym a o ocenie niedostatecznej na 1 miesiąc przed klasyfikacją. Przyjęcie przez rodziców informacji o ocenie powinno być potwierdzone podpisem.

4.1 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej zobowiązuje się do poinformowania ucznia i jego rodziców o ocenie opisowej   końcowej na 1 miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym. Przyjęcie przez rodziców informacji o ocenie powinno być potwierdzone podpisem.

 

5. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej ustalonej przez nauczycieli przedmiotów oraz oceny z zachowania ustalonej przez wychowawcę klasy w skali przyjętej przez szkołę.

 

§ 14

Jawność oceny

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

 

2. Na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę.

 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom.

 

4. Prace pisemne uczniów gromadzone będą przez nauczycieli i przechowywane w   segregatorze przez jeden etap edukacyjny; I etap edukacyjny kl. I – III, II etap edukacyjny kl. IV – VI.

§ 15

 

Skala ocen cząstkowych i semestralnych, na poszczególnych etapach edukacji

 

1. Ocenianie na poziomie I etapu edukacyjnego (szczegółowe kryteria oceniania w 

załączniku – Wewnątrzszkolny System Oceniania – edukacja wczesnoszkolna)

1) w kl. I – III obowiązuje ocena opisowa semestralna i końcoworoczna.

Wprowadza się cząstkowe ocenianie literowe i punktowe zgodnie z poniższym wykazem:

a) A - oznacza wspaniale

b) B - bardzo dobrze

c) C - dobrze

d) D – bardziej się postaraj

e) E – pracuj więcej

f) F – pracuj jeszcze więcej

2) dodatkową oceną wspomagającą i motywującą uczniów są obrazki -pieczątki – słoneczka z opisem:

a) wspaniale

b) bardzo dobrze

c) dobrze

d) postaraj się.

3) ocenianie z religii odbywa się wg skali przyjętej w kl. IV – VI.

 

2. II etap klasy IV - VI

1) w klasach IV-VI do oceny postępów w nauce obowiązuje następująca skala ocen.

Do oceny postępów w nauce stosuje się skalę od 1 – 6.

a) 6 – celujący

b) 5 – bardzo dobry

c) 4 – dobry

d) 3 – dostateczny

e) 2 – dopuszczający

f) 1 – niedostateczny

 

3. Przyjętą skalę ocen stosuje się zarówno do oceniania bieżącego, śródrocznego, rocznego. Dopuszcza się stosowanie znaków +, -, przy ocenach cząstkowych / nie dotyczy ocen śródrocznych i rocznych/.

§ 16

 

Ogólne kryteria poszczególnych ocen

 

1. Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

 

Kryterium umiejętności stosowania wiedzy

Poziom w stopniach

 

Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych

6

Umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela

5

Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela

4

Stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela

3

Wykonanie prostych poleceń wymagających wykorzystania podstawowych umiejętności przy pomocy nauczycla

2

Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy

1

 

2. Kultura przekazywania wiadomości:

 

Kryterium oceny umiejętności przekazywania wiadomości

Poziom w stopniach

Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi

6

Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania

5

Brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany

4

Niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi

3

Liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu

2

Bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem literackim

1

 

3. Zakres i jakość wiadomości:

 

Kryterium ustalenia zakresu i jakości wiadomości

Poziom w stopniach

Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż wymagania programowe; treści wiadomości powiązane ze sobą w syntetyczny układ

6

Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego /koniec roku lub semestru/; wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ

5

Opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane związkami logicznymi

4

Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu; wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi

3

Nieznajomość nawet podstawowego materiału podstawowego; wiadomości luźno zestawione

2

Rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami

1

 

4. Rozumienie materiału naukowego:

 

Kryterium rozumienia

Poziom w stopniach

Zgodnie z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz

6

Właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk bez ingerencji nauczyciela

5

Poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk inspirowane przez nauczyciela

4

Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnienie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela

3

Niewielkie rozumienia podstawowych uogólnień i umiejętności wyjaśniania zjawisk

2

Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk

1

 

§ 17

 

Ocenianie zachowania

 

1. Zakres oceniania i skala ocen.

Ocena z zachowania powinna uwzględniać:

1)  funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

2)  respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,

3) zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania i opinie specjalistyczne.

4) reprezentowanie szkoły na zewnątrz (sztandar szkoły, zawody, konkursy).

2.Uchylono.

3. Uchylono

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

5. W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową.

 

6. Oceny z zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

7. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem punktu 8.

 

8. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi lub po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

 

9. Na początku roku wychowawca powinien przedstawić uczniom: informacje o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, kto i w jaki sposób proponuje ocenę z zachowania, co wpływa na jej podwyższenie lub obniżenie, jaka jest możliwość poprawienia ustalonej oceny.

§ 18

 

Tryb ustalania oceny z zachowania

 

1. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zebraniu propozycji ocen cząstkowych lub okresowych  złożonych na piśmie na 7 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej  przez nauczycieli uczących w danej klasie, wnikliwej obserwacji ucznia w środowisku szkolnym i poza szkolnym, rozmów z uczniami tej klasy, rozmów z uczniami zainteresowanymi i jego rodzicami.

 

2. Wychowawca ma obowiązek zapoznać uczniów z planowanymi na półrocze bądź na koniec roku szkolnego ocenami z zachowania na 2 tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającej klasyfikację a o ocenie nieodpowiedniej na 1miesiąc przed tym posiedzeniem.

 

3. Wystawione oceny zachowania powinny być szczegółowo uzasadnione przez nauczyciela na poprzedzających posiedzenie Rady Pedagogicznej lekcjach z wychowawcą.

 

4. Podstawowym uzasadnieniem oceny winny być: fakty pedagogiczne zapisane w zeszytach spostrzeżeń, dzienniczkach ucznia, dziennikach, oceny wystawione przez nauczycieli uczących w danej klasie, opinia uczniów.

 

5. Na żądanie uczniów i ich rodziców wychowawca obowiązany jest przygotować pisemne uzasadnienie ustalonej oceny zachowania.

 

6. Uzasadnienie ocen rocznych i okresowych należy przedstawić w trzech aspektach:

1) spełnienia obowiązków szkolnych,

2) jego kultury osobistej,

3) postawy wobec kolegów i innych osób.

Dopiero po dokonaniu ocen cząstkowych wychowawca klasy może wyrazić opinię ogólną w postaci oceny z zachowania.

 

7. Ustalone oceny zachowania przez wychowawcę wymagają zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

 

8. Członkowie Rady Pedagogicznej mają wpływ na ocenę zachowania poprzez:

1) złożenie swoich propozycji ocen,

2) zgłaszanie opinii do wychowawcy w ciągu roku szkolnego.

§ 19

 

Kryteria ocen

 

1. Ocena wzorowa:

1) przestrzeganie postanowień Statutu Szkoły (wzorowa postawa dokładne wypełnianie poleceń nauczycieli i wychowawców, poszanowanie mienia szkolnego i dbanie o nie);

2) postawa godna naśladowania przez innych (wzór dla innych, udział w  pracach na rzecz szkoły – porządkowanie, upiększanie, estetyka sali lekcyjnej,  korytarza szkolnego);

3) frekwencja (brak spóźnień i nieobecności nieusprawiedliwionych)

4) wzorowy stosunek do nauki (systematyczna nauka z pełnym wykorzystaniem zdolności intelektualnych i sprawnościowych, wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych);

5) udział w zajęciach pozalekcyjnych udział w zajęciach sportowych, kół zainteresowań, konkursach sportowych, przedmiotowych, wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych, godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, praca w organizacjach szkolnych;

6) kultura osobista (nienaganne zachowanie wobec osób starszych, nauczycieli, kolegów, wzorowe zachowanie poza szkołą, kulturalne wysławianie się połączone ze stosowną postawą);

7) udział w życiu szkoły i klasy (zaangażowanie w organizację akademii, uroczystości, programy artystyczne, pomoc w pracy wychowawcy);

8) wrażliwość na problemy innych (bezinteresowna pomoc kolegom słabszym w nauce, rozwiązywanie konfliktów w klasie, obrona słabszych);

9) dbałość o higienę ciała i estetykę ubioru (czystość włosów, paznokci, butów, brak zbędnych ozdób, makijażu).

 

2. Ocena bardzo dobra

1) przestrzeganie postanowień Statutu Szkoły (bardzo dobra frekwencja, brak spóźnień, wypełnianie poleceń nauczycieli i wychowawców, poszanowanie mienia szkolnego i dbałość o nie, dbałość o estetykę sali lekcyjnej, porządkowanie szkoły i terenu wokół niej);

2) brak nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień;

3) systematyczna nauka (pełne wykorzystanie możliwości intelektualnych i sprawnościowych, szczególnych uzdolnień);

4) kulturalne zachowanie w szkole i poza nią (okazywanie szacunku osobom starszym, wszystkim pracownikom szkoły, kulturalne wysławianie się i stosowna postawa);

5) udział w konkursach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych (konkursy przedmiotowe, sportowe, godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz);

 

3. Ocena dobra

1) przestrzeganie postanowień Statutu Szkoły (bardzo dobra frekwencja, brak spóźnień, wypełnianie poleceń nauczycieli i wychowawców, poszanowanie mienia szkolnego i dbałość o nie, dbałość o estetykę sali lekcyjnej, porządkowanie szkoły i terenu wokół niej);

2) frekwencja (sporadyczne spóźnienia, pojedyncze nieobecności nieusprawiedliwione);

3) systematyczna nauka na miarę swoich możliwości (systematyczna nauka, która nie zawsze jest połączona z pełnym wykorzystaniem intelektualnym);

4) kulturalne zachowanie w szkole i poza nią ( stosowny strój i postawa w każdej sytuacji, dbałość o kulturę słowa, szacunek dla osób starszych, nauczycieli, innych pracowników kolegów, członków rodziny);

5) udział w życiu szkoły i klasy (bierze udział w większości uroczystościach artystycznych, wydarzeniach kulturalnych, sportowych, dbałość o estetykę sali lekcyjnej);

6) właściwy stosunek do kolegów (brak wulgaryzmów, stosowanie zwrotów grzecznościowych i docenianie czyjejś pracy);

7) poszanowanie cudzej własności i dbałość o nią.

 

4. Ocena poprawna

1) sporadyczne naruszanie postanowień Statutu Szkoły;

2) w zakresie podejścia do nauki: niesystematyczne uczenie się, zapominanie zeszytu, podręczników i innych pomocy dydaktycznych, pracy domowej (sporadycznie);

3) w sferze zaangażowania się w życie szkoły i klasy; sporadyczny udział w ważnych wydarzeniach dla klasy, brak zainteresowania sprawami szkoły;

4) w obszarze zachowania; nie zawsze zachowanie adekwatne do zaistniałej sytuacji;

5) sporadyczne zachowania w zakresie: braku szacunku do drugiego człowieka, niewłaściwe relacje interpersonalne w środowisku kolegów.

 

5. Ocena nieodpowiednia

1) częste naruszenie postanowień Statutu Szkoły;

2) w zakresie frekwencji: nieobecności nieusprawiedliwione, liczne spóźnienia;

3) w obszarze udziału w życiu szkoły i klasy: brak zaangażowania w życie klasy i szkoły;

4) w sferze zachowania na lekcjach: bierność lub rozpraszanie innych uczniów, przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu lekcji, niewykonywanie poleceń nauczyciela;

5) w zakresie zachowania wobec kolegów i innych osób: niekulturalne zwroty, wulgaryzmy, uczestnictwo w bójkach, dokuczanie słabszym, zły wpływ na klasę;

6) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;

7) nieprzestrzeganie podstawowych zasad współżycia społecznego, brak szacunku dla pracowników szkoły, osób starszych, zły przykład dla kolegów;

8) niesystematyczna nauka.

6. Ocena  naganna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1) notoryczne naruszanie postanowień Statutu Szkoły;

2) długotrwały, lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;

3) notoryczne przeszkadzanie na lekcjach (rozpraszanie uwagi kolegów, lekceważenie nauczyciela);

4) negatywne zachowanie w stosunku do innych (wulgaryzmy, nieprzemyślane złe zachowanie, brak szacunku dla cudzej pracy, niegrzeczne zwracanie się do osób starszych, nauczycieli, kolegów, rękoczyny, nękanie młodszych i słabszych kolegów, wymuszanie określonego zachowania na innych);

5) notoryczne spóźnienia, nieobecności nieusprawiedliwione, wagary;

6) brak jakichkolwiek zasad współżycia w grupie;

7) stwarzanie sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu innych (świadome)

8) palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie środków odurzających.

§ 20

 

Poprawianie ocen z zachowania

 

1. Uczniowie i rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została     ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

1) dyrektor szkoły alba nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

2) wychowawca klasy,

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej  klasie,

4)  pedagog,

5)  przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

6)  przedstawiciel Rady Rodziców.

 

3. Komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa  od ustalonej wcześniej .

 

5. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1) skład komisji,

2) termin posiedzenia komisji,

3) wynik głosowania,

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

7.  Czynności poprzedzające ustalenie oceny zachowania przez wychowawcę klasy

1)  wystawianie ocen cząstkowych w dzienniku,

2)  informowanie rodziców o każdej ocenie cząstkowej nieodpowiedniej w ciągu  tygodnia od daty ustalenia takiej oceny,

3) szczegółowa analiza frekwencji i zapisów w dzienniku, dzienniczkach spostrzeżeń i dokumentów odnoszących się do zachowania uczniów,

4) rozmowy z samorządem klasowym, zainteresowanym uczniem, nauczycielami  uczącymi w tej klasie,

5) zebranie propozycji ocen od nauczycieli uczących w danej klasie,

6) uchylono.

§ 21

 

Klasyfikacja: promowanie uczniów, egzamin klasyfikacyjny, sprawdzający i poprawkowy.

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według przyjętej skali – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny zachowania.

 

2. Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Ocena ta jest oceną opisową.

 

3. Klasyfikacja roczna w klasach IV – VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarskiej i na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

5.  Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.

 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Roczna ocena z tych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§ 22

 

Egzamin klasyfikacyjny

 

1. Jeżeli uczeń opuścił ponad 50% zajęć ustalonych w szkolnym planie nauczania

może nie być klasyfikowany z tych zajęć, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub   rocznej oceny klasyfikacyjnej.

 

2.Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może

zdawać egzamin klasyfikacyjny w dodatkowym terminie.

 

3. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na wniosek rodziców lub ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej.

 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również:

1) uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program  nauki,

2) uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, egzamin klasyfikacyjny tego ucznia  nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt.2  przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

1) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami); uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego należy sporządzić protokół zwierający:

1)  imiona i nazwiska nauczycieli

2)  termin egzaminu klasyfikacyjnego

3)  zadania egzaminacyjne

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

7.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

§ 23

 

Egzamin sprawdzający

 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z tym, że niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

2. W terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

1) Obowiązuje obligatoryjny, nieprzekraczający 5 dni termin przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, od dnia zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących trybu ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej.

 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze –  

jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (nauczyciel może być zwolniony

z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych          

przypadkach,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu.

 

5. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Egzamin poprawkowy zdaje także uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji,

2) termin sprawdzianu,

3) zadania (pytania) sprawdzające,

4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

 

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 24

 

Egzaminy poprawkowe

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

1)Uczeń ma prawo do dwóch egzaminów poprawkowych z obowiązkowych zajęć   edukacyjnych.  W przypadku      zajęć z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego – egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej.

 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich.

 

4. Egzamin poprawkowy z muzyki, plastyki, techniki, informatyki oraz wychowania

fizycznego ma formę praktyczną.

 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w 

Składzie:

1) dyrektor szkoły – przewodniczący,

2) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – egzaminator,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji.

 

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony od udziału w pracach komisji lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela   prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

7. Z przeprowadzonego poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1) skład komisji,

2) termin egzaminu poprawkowego,

3) pytania egzaminacyjne,

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę,

5) pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.

 

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.

 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 10.

 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia oraz jego sytuację rodzinną, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że zajęcia te realizowane są w klasie programowo wyższej.

 

§ 25

 

Organizacja sprawdzianu po klasie VI Szkoły Podstawowej

 

1. Sprawdzian poziomu opanowania umiejętności przeprowadza się w klasie VI Szkoły Podstawowej w miesiącu kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

2. Za organizację sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu   egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Może on nie później niż na dwa miesiące przed terminem sprawdzianu powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

 

3. Nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego w którym jest przeprowadzony sprawdzian, przewodniczący przesyła dyrektorowi komisji okręgowej listę uczniów przystępujących do sprawdzianu i odpowiada za zabezpieczenie dokumentacji i prawidłowy przebieg sprawdzianu.

 

4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespół nadzorujący w składzie:

1) przewodniczący,

2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej     

szkole.

 

5. W czasie trwania sprawdzianu uczeń musi mieć zapewnione odpowiednie warunki do samodzielnej pracy. Nie może korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

6. Sprawdzian trwa 60 minut.

 

7. W czasie sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali, opuszczenie sali dopuszczalne jest  jedynie w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

 

8. W przypadkach zakłócenia przebiegu sprawdzianu przez ucznia lub niesamodzielnego rozwiązywania zadań, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego pracę.

 

9. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu, który podpisuje zespół nadzorujący i przekazuje go niezwłocznie do komisji okręgowej.

 

10. Uczeń może uzyskać z egzaminu maksymalnie 40 pkt.

 

11. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy powołani przez dyrektora komisji okręgowej.

Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznawanej przez egzaminatorów.

 

12. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

§ 26

 

Warunki sprawdzianu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

3. Opinia o której mowa w ust.1 powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym, że nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III  Szkoły Podstawowej. Dla tych uczniów czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej jednak niż o 50%.

 

4. Opinię rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

 

5. Uczniowie chorzy lub nie sprawni czasowo na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiedniej ze względu na ich stan zdrowia.

 

6.Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

 

7. Uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przystępuje do sprawdzianu w warunkach i formach dostosowanych, zgodnych z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

8. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu   albo przerwał go przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora komisji centralnej nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

9. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu do dnia 20 sierpnia danego roku powtarza ostatnią klasę Szkoły Podstawowej.

 

10. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek dyrektora szkoły, który działa w porozumieniu z rodzicami.

 

11. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.

 

12. Wynik sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

 

13. Sprawdzona lub oceniona praca może być udostępniona uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej na wniosek ucznia lub jego rodziców.

 

14. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

§ 27

 

Promowanie

 

 1. Uczniowie kl. I-III otrzymują promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ich                   

 osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu  umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo   najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

3. Ucznia kl. I – III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w       wyjątkowych przypadkach, po uwzględnieniu opinii lekarskiej, poradni psychologiczno-  

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej oraz w porozumieniu z rodzicami.

 

4.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy  

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych  określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, a w klasie VI złożył sprawdzian  w terminie do 20 sierpnia, z zastrzeżeniem § 17 ust.7 i 8.

 

5. Uczeń, który nie spełnia warunków określonych w ust. 4 nie otrzymuje promocji i  

powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 22, (egzamin  

klasyfikacyjny)

 

6. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał promocję lub 

ukończył szkołę i z obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał  

średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia

szkoły z wyróżnieniem.

Warunkiem uzyskania świadectwa z wyróżnieniem jest brak ocen dostatecznych na  świadectwie.

 

7. Do średniej ocen wlicza się ocenę z religii.

 

8. Szczególne osiągnięcia uczniów odnotowywane są na świadectwie szkolnym.

§ 27a

 

Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej

 

 

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymenty pedagogiczne.

 

2. Innowacja lub eksperyment może obejmować nauczanie jednego, kilku lub wszystkich

zajęć edukacyjnych, całą szkołę lub jej część (oddział, grupy, ciąg klas lub grup).

 

3. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę

odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji

planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

 

4. Innowacje lub eksperymenty wymagające przyznania szkole dodatkowych środków  

budżetowych, mogą być prowadzone po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

 

5. Udział  poszczególnych nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

 

6. Innowacja nie może naruszać;

1)minimów programowych przedmiotów obowiązkowych;

2) ramowych planów nauczania w zakresie określonego przez te plany minimalnego 

wymiaru godzin poszczególnych przedmiotów i zajęć obowiązkowych w cyklu  

nauczania szkoły danego typu;

3) zasad oceniania, promowania i klasyfikowania w zakresie, który umożliwiłby realizację uprawnień ucznia do uzyskania świadectwa.

 

7. Uchwały w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.

 

8. Uchwała o wprowadzeniu innowacji może być podjęta po uzyskaniu pozytywnej opinii:

1) Rady Rodziców,

2) Pisemnej zgody zespołu przedmiotowego lub doradcy przedmiotowego albo placówki doskonalenia nauczycieli i specjalisty w danej dziedzinie wskazanych przez kuratora oświaty, w odpowiednich przypadkach określonych w przepisach prawa.

 

9. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad, wymaganymi przepisami prawa oraz pisemną zgodą autora (zespołu autorskiego) innowacji, dyrektor przekazuje kuratorowi oświaty do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny wprowadzenia innowacji.

 

10. Dyrektor szkoły prowadzącej innowację przekazuje bezpośrednio po jej zakończeniu kuratorowi oświaty ocenę jej wyników.

 

11. Innowacja ieksperyment nie może naruszać uprawnień do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskania wiedzy i umiejętności koniecznych do danego typu szkoły.

 

12.Prowadzenie eksperymentu wymaga zgody Ministra Edukacji Narodowej.

 

13. Dyrektor szkoły za pośrednictwem kuratora oświaty występuje z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie eksperymentu w terminie do 31 stycznia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym planowane jest rozpoczęcie eksperymentu.

 

14. Dyrektor szkoły prowadzącej eksperyment zobowiązany jest bezpośrednio po jego zakończeniu przedstawić Ministerstwu Edukacji Narodowej ocenę eksperymentu.

 

 

 

§ 28

Organizacja zajęć dodatkowych

 

1. Szkoła może organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich  

potrzeb rozwojowych.

 

2. W celu kształtowania i rozwoju zainteresowań uczniów szkoła prowadzi koła zainteresowań  i zajęcia sportowe.

 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne są obowiązani do ich dokumentowania –  

prowadzenia dziennika zawierającego cele, program zajęć i tematy poszczególnych zajęć 

oraz frekwencję uczniów.

§ 28a

                  

 

Na rocznym posiedzeniu Rady Pedagogicznej zostanie oceniona realizacja  systemu nauczania i zostaną przyjęte wnioski. Należy corocznie modyfikować programy      

nauczania i dostosowywać je do potrzeb i  możliwości uczniów.

§ 29

 

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna.

 

 

1. W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów w formie:

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

2) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

3) zajęć logopedycznych;

4) zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) konsultacje dla uczniów w świetlicy i bibliotece szkolnej, pomoc w odrabianiu lekcji;

6) konsultacje dla rodziców,

7) indywidualizacja wymagań i nauczania stosowana przez nauczycieli.

2. Pomoc, o której mowa w ust.1 organizowana jest na prośbę ucznia, rodziców,

nauczyciela, pedagoga według zaleceń opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni  specjalistycznej.

3. Zajęcia wymienione w ust. 2 prowadzone są przez nauczycieli posiadających   

 przygotowanie w zakresie właściwych zajęć specjalistycznych lub pedagoga szkolnego.

4. Szkoła udziela uczniom pomocy materialnej poprzez:

1) bezpłatne dożywianie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

2) zbiórkę odzieży, podręczników, przyborów szkolnych organizowanych we współpracy z Samorządem Uczniowskim i Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Olszany;

3) organizację wypoczynku zimowego i letniego we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzegomiu, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Olszany, Radą Sołecką, Urzędem Gminy.

5. Na podstawie orzeczenia  publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, organ prowadzący zezwala uczniowi na indywidualne nauczanie lub tok nauki, a dyrektor wyznacza nauczycieli prowadzących zajęcia.

6. Na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni      

specjalistycznej należy obniżyć uczniom wymagania edukacyjne i dostosować  kryteria oceniania do możliwości uczniów.

§ 30

 

Organizacja współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzinom.

 

1. Badania psychologiczno-pedagogiczne przeprowadzane przez poradnię psychologiczno-    

pedagogiczną – wyłącznie na wniosek rodziców.

1a. Badania przesiewowe uczniów oraz inne np. z ryzyka dysleksji przeprowadzane przez poradnię są wykonywane na wniosek pisemny dyrektora szkoły.

 

2. Organizacja spotkań z pracownikami poradni na tematy zawodoznawcze i  wychowawcze.

 

3.Rozmowy z rodzicami w zakresie potrzeby przebadania uczniów przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz specjalistów.

 

4.Umożliwienie udziału uczniów w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i  logopedycznych prowadzonych przez poradnię  za  wyrażeniem zgody rodziców.

 

5. Osobą odpowiedzialną za organizację współdziałania z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo dla uczniów i rodziców jest – dyrektor szkoły i pedagog szkolny.

 

6.Szczegółowe zadania pedagoga szkolnego określa zakres czynności i obowiązków  pedagoga.

 

7. Szkoła stara się zapewnić specjalistyczną pomoc i poradnictwo uczniom i ich rodzicom  

poprzez:

1) terapię pedagogiczną, socjoterapię,

2) działania o charakterze diagnostycznym,

3) korekcję i kompensację,

4) profilaktykę wychowawczą,

5) konsultacje pedagogiczne,

 

8. Szkoła realizuje zadania wymienione w ust. 7 przy współpracy z:

1) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

2) Policją

3) Wydziałem ds. Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Świdnicy

4) Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

§ 31

 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

    

 

1. Szkoła pracuje w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.

 

2. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki szkoły uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 

3. Reprezentację ogółu rodziców w szkole tworzy Rada Rodziców wybrana z rad oddziałowych.

 

4. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

 

5.Podstawową formą współpracy są bieżące kontakty wychowawców i rodziców, zebrania walne rodziców,  zebrania Rady Rodziców, Trójek Klasowych, wywiadówki, wywiady środowiskowe z udziałem wychowawcy i pedagoga szkolnego.

 

6.Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może być mniejsza niż 2 razy w semestrze. Terminy wywiadówek ustalone są w planie pracy szkoły.

 

7.Formy współdziałania, o których mowa w ust. 4 uwzględniają prawo rodziców do:

1)  znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i

szkole (wychowawca opracowuje w oparciu o „Program wychowawczy szkoły” klasowy plan wychowawczy w porozumieniu z rodzicami”),

2) znajomości przepisów dotyczących: oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

5) udział w wycieczkach, imprezach kulturalnych,

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

8.   PROGRAM    WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ   SZKOŁY    PODSTAWOWEJ im. Adama Mickiewicza w Olszanach

 

 „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej  człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla  drugich [...]”               

                                             Jan Paweł II. ( przemówienie w UNESCO 02.06.8             

System wartości, na którym opieramy pracę wychowawczą obejmuje:

1) wartości uniwersalne (Prawda, Dobro, Piękno)

2) wartości chrześcijańskie (Wiara, Nadzieja, Miłość)

3) wartości wynikające z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, najważniejszych konwencji międzynarodo­wych dotyczących praw człowieka. (Deklaracja praw Człowieka, Konwencje Praw Dziecka)

 

ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO:

I. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów:

1) przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia,

2) wdrażanie do kultywowania tradycji narodowej kraju, regionu, miasta, rodziny, szkoły,

3) uczenie dzieci i młodzieży aktywnego odbioru dóbr kultury,

4) wdrażanie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego,

5) przygotowanie do wypełniania ról rodzinnych ,społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady miłości, godności, solidarności, wolności, sprawiedliwości, demokracji i  tolerancji.

 

II. Wspomaganie środowiska wychowawczego dziecka w ramach systemu wartości

    przyjętego przez szkołę.

POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH:

Powinnością wychowawcy jest:

1)szanować godność osobistą ucznia;

2) znać  środowisko, z warunkami domowymi, sytuacją ekonomiczną wychowanków;

3) indywidualnie podejść do każdego wychowanka;

4) integrować zespół klasowy;

5) rozwiązywać na drodze dialogu konflikty, problemy i sprawy sporne;

 animować życie w zespole klasowym;

6) motywować uczniów do twórczych działań na terenie klasy, szkoły, środowiska;

7) współpracować z członkami rady pedagogicznej;

8) koordynować działania wychowawcze i profilaktyczne;

9) zbierać informacje o postępach w nauce i zachowaniu uczniów swojej klasy;

10) wspierać i rozwijać uzdolnienia i zainteresowania uczniów;

11) planować i realizować treści programowe w ramach godzin wychowawczych;

12) systematycznie współpracować z rodzicami;

13) dbać o dyscyplinę i porządek w klasie.

POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE BĘDĄCE WYMIAREM PRACY EDUKACYJNEJ KAŻDEGO NAUCZYCIELA

Każdy pracownik szkoły  powinien:

1) reprezentować właściwą postawę moralną i etyczną;

2) wykazywać się  kulturą osobistą i taktem;

3) być odpowiedzialny w swoich działaniach;

4) być opiekuńczy względem uczniów.

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI:

Rodzic ma prawo:

I. Uzyskać informacje o bieżących sprawach dotyczących dziecka na :

1) zebraniach ogólnych

2) zebraniach klasowych

3) konsultacjach z nauczycielami

4) konsultacjach z dyrekcją, wychowawcą lub pedagogiem szkolnym,

5) rozmowach telefonicznych.

 

II. Zapoznać się z ważnymi dla szkoły dokumentami:

1) Statutem

2) Programem Wychowawczym

3) Programem Profilaktycznym

4) Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

za pośrednictwem:

a) wychowawcy,

b) pedagoga,

c) dyrektora.

III. Współuczestniczyć w pracy szkoły poprzez:

1) pracę:

a) w Radzie Oddziałowej (klasowej)

b) w Radzie Rodziców

c) z wychowawcą (wycieczki, uroczystości, konkursy, imprezy klasowe)

2) pozyskiwanie sponsorów i współdecydowanie o wykorzystaniu pozyskanych środków.

 

IV. Składać wnioski, skargi, zażalenia za pośrednictwem:

1) Wychowawcy,

2) Rady Klasowej

3) Rady Rodziców

4) Dyrekcji.

ZWYCZAJE I OBYCZAJE SZKOLNE:

Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny. Związany on jest z funkcjonowaniem szkoły w określonych uroczystościach i imprezach: 

UROCZYSTOŚCI  OGÓLNOSZKOLNE:

 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
 2. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
 3. PASOWANIE NA UCZNIA KLASY I
 4.  ŚWIĘTA NARODOWE – uroczyste akademie lub apele wg harmonogramu imprez
 5. ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY
 6. ZABAWA  CHOINKOWA
 7. REKOLEKCJE
 8. DZIEŃ KOBIET
 9. DZIEŃ DZIECKA I SPORTU
 10.  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Imprezy klasowe wynikają z planów wychowawczych poszczególnych klas opracowanych  zgodnie z programem wychowawczym szkoły

Program  Wychowawczy  może być modyfikowany w miarę potrzeb szkoły.

 

Plan działań wychowawczych dla klas I – III

 

CEL GŁÓWNY

ZADANIA WYCHOWAWCZE

SPOSÓB REALIZACJI

KRYTERIA SUKCESU

 

·Dziecko znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej

 

·Organizujemy i bierzemy udział w uroczystościach klasowych wg harmono­gramu imprez szkolnych

·Opiekujemy się uczniami potrzebującymi pomocy dydaktycznej i wychowawczej.

·Organizujemy  Dzień Otwartej Szkoły.

Rozwijamy zainteresowania i zdolności uczniów.

·Działamy w ramach Samorządu Uczniowskiego.

 

 

Programy artystyczne, gry i za­bawy wg kalendarza imprez.

Prowadzenie zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych .

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozgrywki sportowe, akademie, apele, konkursy.

Przygotowanie do konkursów.

 

Uczeń :

-  Wykonuje proste prace na rzecz  

swojej klasy;

Bierze aktywny udział w zajęciach i imprezach klasowych

Osiąga sukcesy i zdobywa nagrody.

 

 • Kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności

Kształtujemy nawyki samodzielności i odpowiedzialności

Pogadanki, zajęcia praktyczne z zakresu samoobsługi, kontrola samodzielności

Uczeń potrafi samodzielnie się ubrać i przygotować do zajęć.

·Kształtowanie postaw patrio­tycznych

·Uczymy się hymnu państwowego.

·Poznajemy symbole narodowe i religijne. Poznajemy baśnie i legendy narodowe.
·Poznajemy piękno naszej ojczyzny, miejscowości i okolicy.
·Obchodzimy święto Patrona Szkoły i święta narodowe wg harmonogramu imprez.

Pogadanki, oglądanie filmów, wycieczki, konkursy, spotkania, udział w uroczystościach, inscenizacjach, apelach.

Uczeń:

- Rozumie zna­cze­nie symboli na­rodowych i re­ligijnych, szanuje je.

Potrafi zaśpiewać hymn państwowy i szkolny oraz przyjąć odpowiednią postawę wobec hymnu, godła, sztandaru.

 

 

·Kształtowanie nawyków kultury osobistej

 

·Kształtujemy nawyki higieny osobistej, cichego zachowania, grzeczności na co dzień, kulturalnego spożywania posiłków.

 • Uczymy dbałości o własny wygląd i strój odpowiednio do okoliczności.

 

Pogadanki, gazetki, plansze, ekspozycje ścienne.

Kontrola i korekta zachowań uczniów. Apel informacyjny -pogadanki raz w m-cu dla wszystkich uczniów.

 

- stosuje zwroty      grze­cznościowe,     

 - szanuje doro­słych, młodszych

i rówieśników, okazuje im to w słowach i dzia­łaniu,

- nie hałasuje,

- prawidłowo korzysta z sanitariatów,

- zna zasady savoir-vivre

- kulturalnie spożywa posiłki

- dba o mienie własne i kolegów .

 

·Pomoc uczniom w radzeniu sobie w sytu­acjach zagrażających ich życiu i zdrowiu fizycznemu, psychi­cznemu i społecz­nemu.

 

 

·Nie ufamy obcym.

·Dbamy o swoje zdrowie i prawidłową postawę ciała.

·Czujemy się bezpieczni w domu, w szkole, w klasie i grupie rówieśniczej.

·Potrafię odmówić – czego muszę się wystrzegać.

 

 

Praca metodami aktywizują­cymi: krąg, odgrywanie scenek, praca w grupach, rysunek, pogadanka.

Filmy video, opowiadanie, ilustracja.

Współpraca z Policją i innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.

 

Uczeń:

- Potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia.

- Potrafi unikać sytuacji zagrożenia i sam nie stwarza takich sytuacji.

- Potrafi bezpiecznie poruszać się po jezdni.

- Zna  zasady bezpiecznego zachowania się na drodze.

- Troszczy się o swoje zdrowie, dba o prawidłową postawę ciała.

 

Plan działań wychowawczych dla klas IV-VI

 

CEL GŁÓWNY

ZADANIA WYCHOWAWCZE

SPOSÓB REALIZACJI

KRYTERIA SUKCESU

 

·Wdrażanie uczniów do samorządności.

 

·     Wdrażamy uczniów do samodzielności i

odpowiedzialności w ramach pracy na rzecz klasy i szkoły.

·     Aktywnie uczestniczymy w różnych inicjatywach organizowanych przez szkołę.

Dbamy o estetyczny wystrój sali lekcyjnej.

Organizujemy imprezy klasowe.

Przygotowujemy pomoce dydaktyczne.

 

 

Imprezy klasowe i szkolne wg harmonogramu .

Prace na rzecz szkoły i wo­kół budynku.

 

Uczeń potrafi:

Zorganizować prace własną, współpracować w grupie.

 

 

·Kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, szkoły, rodziny.            

 

·Kontynuujemy pracę wychowawczą wo­kół hymnu, symboli narodowych, religij­nych i szkolnych.

·Organizujemy i przeprowadzamy apele i akademie w związku z ważnymi uroczystościami wg. harmonogramu.

·Uczestniczymy w uroczystościach patrio­tycznych organizowanych na terenie miasta.

·Popularyzujemy wiedzę o swojej miejscowości i regionie.

·Przybliżamy sylwetkę patrona szkoły.

 

 

Różnorodne formy pracy na lekcjach, apele, akademie, gazetki, wystawy, konkursy.

Wycieczki  po najbliższych okolicach, zwiedzanie zabytków.

Spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

Uczeń:

·Zna historię hymnu państwowego.

·Przyjmuje wła­ściwą postawę wobec hymnu, godła, sztandaru.

·Uczestniczy w uroczystościach

patriotycznych .

·Zna sylwetkę Patrona .

·Zna historię swojej miejscowości.

 

 

·Wychowanie do świadomego odbie­rania kultury; kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego.

 

·Organizujemy wyjścia klasowe do insty­tu­cji kulturalnych np. kina, teatru , muzeum.

·Rozwijamy działalność twórczą uczniów.

 

Film, sztuka teatralna, wy­sta­­wa.

Konkursy literackie, recytatorskie i plastyczne.

Wystawy prac plastycznych.

 

 

·Uczeń świadomie i aktywnie ucze­stnic­zy w życiu kulturalnym swojego środowiska.

 • Umie rozsądnie spędzić czas wolny; wykorzystuje go na rozwijanie zainteresowań.

 

·Kształtowanie nawyków kultury osobistej

 

·Zapoznajemy uczniów z zasadami savoir-vivre’u.

Kształtujemy nawyki cichego zachowania, grzeczności na co dzień, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życiowych, kulturalnego spożywania posiłków.

Uczymy szacunku dla drugiego człowieka, odpowiedniej postawy wobec ludzi starszych lub niepełnosprawnych.

Uczymy dbałości w własny wygląd i strój odpowiednio do okoliczności.

 

Zajęcia pozalekcyjne.

 Pogadanki, kontrola i korekta zachowań uczniów, praca metodami aktywnymi.

Zajęcia wychowawcze z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.

Uczeń:

 • Nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe, szanuje dorosłych, młodszych i rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniu.
 • Prawidłowo korzysta z sanitariatów.
 • Dba o mienie własne , kolegów, szkolne.
 • Zna i stosuje podstawowe zasady savoir-vivre`u.
 • Kulturalnie spożywa posiłki.

 

 

·Pomoc uczniom w radzeniu sobie w sytu­acjach zagrażających ich życiu i zdrowiu fizycznemu, psychi­cznemu i społecz­nemu; przeciwdziałanie absencji uczniów.

 

 

·Uczymy zasad prawidłowego komuni­kowania, rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy ,zachęcamy do pra­cy  nad sobą.

·Radzimy sobie w sytuacjach trudnych.

·Umiejętnie rozwiązujemy konflikty.

·Mówimy – nie – agresji i przemocy.

·Proponujemy zdrowy styl życia:

- higiena okresu dojrzewania,

- wprowadzamy modę na niepalenie,

- poznajemy oszustwa alkoholowe i innych środków psychoaktywnych;

- poznajemy korzyści i straty przynale­żności do grup nieformalnych.

·      Uczymy się odpowiedzialności za swoje czyny.

Uczymy bezpiecznego zachowania się podczas pracy z komputerem, dostrzegania niebezpieczeństw Internetu.

Uwrażliwiamy uczniów na zagrożenia wynikające z hałasu.

 

 

Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

Praca metodami aktywizu­jącymi: krąg, burza mózgów, odgrywanie scenek, praca w grupach, rysunki, plakaty, pogadanki, opowiadania, filmy video.

Spotkania z pracownikami Policji i innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.

 

Pogadanki, symulacje róż­nych­ sytuacji, ćwiczenia np.­ uży­wania komunikatu ty­pu „ja”, doskonalące umieję­tność odmawiania.

 

Prezentacje programów artystycznych w środowisku  lokalnym.

 

Uczeń:

· Stosuje zasady prawidłowego  ko­mu­nikowania, rozwiązywania konf­liktów, potrafi zachować się aserty­wnie.

 • Potrafi umiejętnie rozwiązywać konflikty bez stosowania przemocy.

·     Posiada wiedzę na temat zachowań prozdrowotnych.

·      Potrafi szukać pomocy.

 • Zna zgubne skutki uzależnień.

·      Wykazuje odpowiedzialność za swoje czyny.

·     Troszczy się o swoje zdrowie, dba o prawidłową postawę ciała.

 • Uczestniczy systematycznie w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

 

ABSOLWENT

 

Absolwent naszej szkoły będzie:

- przejawiał zaangażowanie w życie społeczne i rozwijał swoje uzdolnienia,

- wykorzystywał wiedzę w praktyce,

-korzystał z różnych źródeł informacji,

- szanował godność własną i drugiego człowieka,

- krytycznie odbierał informacje przekazywane przez środki masowego przekazu i właściwie je interpretował,

- gotów do wzięcia odpowiedzialności za swoją przyszłość,

- dbał o kulturę języka,

- umiał zachować się w sytuacjach konfliktowych.

9. PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ADAMA MICKIEWICZA W OLSZANACH

„MIEJ SERCE I PATRZAJ W SERCE” (ADAM MICKIEWICZ)

 

Na podstawie obserwacji środowiska szkolnego, wyników przeprowadzonych ankiet, stwierdza się występowanie następujących problemów:

1) problem agresji i przemocy w szkole,

2) niski poziom higieny osobistej,

3) niska kultura języka u niektórych uczniów,

4) brak motywacji do nauki,

5) duża grupa uczniów z trudnościami w nauce (różnorodne dysfunkcje rozwojowe),

6) brak dyscypliny,

7) ubóstwo materialne rodziców,

 

CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO:

1. Tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole;

 

2.Niedopuszczenie do zachowań agresywnych i prób przemocy w szkole;

 

3.Poznanie się wzajemne i budowanie  zaufania;

 

4.Wzmacnianie poczucia własnej wartości;

 

5.Wzbudzanie w uczuciach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i czyny;

 

6.Rozpoznanie  oznak stresu oraz sposobów radzenia  sobie z nimi;

 

7.Przybliżanie znaczenia pozytywnego myślenia;

 

8.Budowanie więzi ze szkołą i uczenie odpowiedzialności za nią;

 

9.Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań;

 

10.Wskazywanie aktywnych form spędzania czasu wolnego;

 

11.Propagowanie zdrowego i higienicznego stylu życia;

 

12.Wskazywanie na szkodliwość używek oraz wskazywać zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

W wyniku działań profilaktycznych uczeń potrafi:

1) Radzić sobie w sytuacji stresu, zagrożenia, przemocy słownej i fizycznej.

2) Prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia.

3) Oceniać swoje możliwości i rozwijać swoje uzdolnienia.

4) Przestrzegać przyjętych norm i zasad postępowania.

5) Zna konsekwencje zażywania narkotyków, dopalaczy, palenia papierosów, picia alkoholu.

6) Być asertywnym.

7) Zna zagrożenia jakie niesie Internet.

8) Potrafi organizować sobie czas wolny.

 

 DEKALOG NAUCZYCIELA

I. Działać na serce przez miłość, na rozum przez przekonanie, uspokajać serce spokojem, być cierpliwym, rozsądnym i opanowanym, unikać nieprzemyślanych decyzji.

II. Zachęcać, a nie zniechęcać, pobudzać do działania, aktywności, kreatywności, myślenia, wiary we własne siły.

III. Być mediatorem – pośredniczyć między szkołą, domem, środowiskiem lokalnym.

IV. Sukces ucznia moim sukcesem- cieszyć się z osiągnięć swoich podopiecznych, czerpać z nich siłę do dalszej pracy.

V. Otwierać duszę dziecka na piękno, uczyć wrażliwości, poczucia dobrego smaku, taktu i właściwej kultury bycia w każdej sytuacji.

VI. Aby zwyciężać, ze złem walczyć trzeba – dawać dziecku szansę poprawy, ukazywać drogi dojścia ku dobremu i ku zmianie sposobu zachowania.

VII. Dążyć do kompromisu – widzieć sprawę oczyma nie tylko nauczyciela, ale ucznia.

VIII. Nadzieja jest matką mądrych, którzy umieją daleko patrzeć – uczyć umiejętności

mądrego i odpowiedzialnego planowania dalszego życia.

IX. Najlepszym przykładem jest przykład własnego życia – staram się być pogodnym, uśmiechniętym człowiekiem, uczciwie i mądrze kierować własnym życiem.

X.  Pamiętać, że bilansem każdego dnia jest zaakceptowanie jego rezultatu.

 

OBSZAR: AGRESJA I UZALEŻNIENIA

 

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

 

Oczekiwany efekt

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Przeciwdziałania agresji, wulgaryzmom, piciu alkoholu, wagarom, paleniu papierosów, niszczenia mienia szkolnego i innym uzależnieniom, w tym od komputera i Internetu.

Przeciwdziałanie zagrożeniom, jakie niesie Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.”Jak radzić sobie w sytuacji gdy dziecko sięga po alkohol, narkotyki, dopalacze?”

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Uczenie świadomego i umiejętnego korzystania ze współczesnych środków audiowizualnych

Pogadanki na lekcjach. Indywidualne rozmowy z uczniami.

Wprowadzenie reguł przeciwdziałania przemocy.

Zwiększenie świadomości ucznia poprzez radzenie sobie w sytuacjach nacisku.

Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem i zagrożeniem.

Zwiększona obserwacja miejsc, w których zachodzi przemoc.

Niedopuszczenie do przebywania na terenie szkoły osób obcych.

Gazetki informacyjne, plakaty.

Inscenizacje poświęcone agresji i uzależnieniom.

Planowanie kontaktów z instytucjami i organizacjami potrzebnymi do współpracy (policja, kurator itp.).

Rozmowy, pogadanki, szkolenia. Przeszkolenie dzieci pod kątem bezpieczeństwa w Internecie; zajęcia lekcyjne „Sieciaki” kl. I-III oraz program: „3,2,1,… Internet” dla kl. IV-VI.

 

Prelekcje dla klas IV-VI dotyczące konsekwencji zdrowotnych i psychologicznych oraz sposobów reagowania i pomocy;

- „Dopalacze mogą cię wypalić” – mini-wykład, dyskusja, burza mózgów

- pogadanki z rodzicami

- rozmowy z policjantem

 

Prelekcje, pogadanki

Lekcje wychowawcze, świetlicowe, biblioteczne, zajęcia warsztatowe

Uczeń potrafi poradzić sobie w sytuacji stresu, zagrożenia, przemocy słownej i fizycznej.

Potrafi odróżnić prawdy i mity na temat środków uzależniających.

Promuje zdrowy styl życia.

Potrafi być asertywny.

Dba o kulturę słowa.

Dba o mienie szkolne i społeczne.

Rodzice posiadają wiedzę w zakresie agresji i uzależnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń świadomie dobiera audycje telewizyjne i radiowe,

Umie właściwie korzystać z komputera i Internetu,

Posiada umiejętności oddzielenia postaci fikcyjnych od rzeczywistych,

Ma poczucie dystansu do świata reklam i fikcji,

Zna zagrożenia wynikające z długotrwałego oglądania telewizji oraz korzystania z komputera

 

OBSZAR: HIGIENA OSOBISTA I OTOCZENIA

 

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

Oczekiwany efekt

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

5.

Zanieczyszczenie środowiska a zdrowie i właściwy rozwój człowieka. Ekologia.

 

 

Sposoby pielęgnacji skóry, włosów i zębów.

 

 

 

 

 

 

Zagrożenia wynikające z prowadzenia niehigienicznego trybu życia.

 

Czynniki stresogenne i ich wpływ na zdrowie i rozwój organizmu.

Pedagogizacja rodziców.

Wykłady, akcje ekologiczne (sprzątanie świata, segregowanie śmieci, zbiórka makulatury i puszek). Akcja „Mleko w szkole” „Owoce w szkole”, realizacja projektów ekologicznych.

fluoryzacja

Konkurs na najładniejszą klasę.

Pogadanki na temat estetycznego wyglądu zewnętrznego, instruktaże, spotkania z pielęgniarką.

 

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

Pogadanki z wychowawcą.

 

Spotkania z pedagogiem. Zajęcia z wychowawcą.

 

Rozmowy, pogadanki, szkolenia.

Uczeń:

Dba o środowisko.

Aktywnie bierze udział w akcjach ekologicznych.

Dba o estetykę klas i korytarzy szkolnych.

Dba o higienę osobistą.

Zna zasady racjonalnego odżywiania.

Potrafi organizować czas wolny.

Rodzice wspomagają działania nauczycieli.

 

OBSZAR: KULTURA ZACHOWANIA

 

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

 

Oczekiwany efekt

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ustalenie rozmiarów zjawisk negatywnych, zachowań uczniów.

Stała kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów.

Opracowanie zasad przestrzegania dyscypliny szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie i realizacja procedur.

Realizacja projektów i programów w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Obserwacja, kontrola, ankieta.

Wzmożone dyżury nauczycieli.

Zapoznanie uczniów i rodziców ze znowelizowanym WSO, regulaminem ucznia oraz z systemem przyznawania kar i nagród.

Współpraca z rodzicami.

Nawiązanie kontaktów klasowych.

Egzekwowanie zasad przez wszystkich pracowników szkoły.

Przestrzeganie procedur i kontraktów istniejących w szkole.

Praca zespołu wychowawczego.

Uczeń:

Przestrzega dyscyplinę oraz przyjmuje normy i zasady panujące w szkole.

Zna konsekwencje łamania prawa szkolnego oraz kontaktów klasowych.

Rodzice wspomagają nauczycieli w działaniach.

 

 

OBSZAR: TRUDNOSCI MATERIALNE RODZICÓW (UBÓSTWO RODZICÓW, RODZIN)

 

Lp.

Zadania

 

Sposób realizacji

Oczekiwany efekt

1.

 

 

2.

 

3.

4.

5.

Zbieranie informacji na temat sytuacji materialnej uczniów.

Pozyskiwanie sponsorów.

Akcje charytatywne.

Pomoc rodzicom.

Informacja o wyprawkach szkolnych i stypendiach socjalnych oraz innych formach pomocy.

 

Wywiad środowiskowy.

Rozmowa z uczniem. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Zorganizowanie różnorodnych akcji charytatywnych.

Zwolnienie najuboższych uczniów z opłat na ubezpieczenie społeczne.

Dofinansowanie wycieczek szkolnych, teatrzyków.

Współpraca z CARITAS-em w zakresie udzielania rodzinom pomocy żywnościowej.

 

Nauczyciel, wychowawca i pedagog

zna warunki mieszkalne i materialne uczniów.

Dzieci spożywają posiłek w szkole.

Uczniowie mają wiedzę na temat prawidłowego odżywiania.

 

Dzieci są zaopatrzone w podręczniki i przybory.

 

 

 

 

OBSZAR: PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

 

Lp.

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OCZEKIWANE EFEKTY

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska pracy i nauki (budynek, posiłki szkolne, bezpieczeństwo).

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

Zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów.

 

Kształtowanie świadomości u uczniów w rozumieniu zdrowia jako wartości dla człowieka, zdobywaniu wiedzy o rozwoju, zdrowiu i czynnikach warunkujących je.

 

Kształtowanie postaw wobec zdrowia, w tym odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, obiektywnej samooceny o samoakceptacji.

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

Zabezpieczenie uczniów przed urazami, poprzez odpowiedni stan urządzeń, pomieszczeń, mebli, sali gimnastycznej, boiska sportowego.

Odpowiednie oświetlenie, ogrzewanie i wietrzenie pomieszczeń oraz utrzymanie w sprawności wszystkich urządzeń sanitarnych.

Aktywizacja ruchowa w szkole na zajęciach wychowania,  fizycznego.

SKS-u oraz w domu z rodzicami.

Realizacja programów o tematyce sportowo-rekreacyjnej.

Organizacja wyjazdów na basen, udział uczniów w zawodach sportowych, organizacja czasu wolnego w czasie ferii zimowych i letnich (gry i zabawy ruchowe, wycieczki piesze i rowerowe, turnieje itp.).

Organizacja imprez o tematyce zdrowia z udziałem rodziców, uczniów, nauczycieli:

Festyn z okazji Dnia Dziecka.

Zakup dodatkowego sprzętu sportowego .

Pogadanki, filmy dotyczące promocji zdrowego stylu życia.

Pogadanki, rozmowy, konsultacje, szkolenia.

Dzieci przebywają w bezpiecznym i korzystnym dla ich rozwoju środowiska.

Uczeń potrafi ocenić sytuacje zagrożenia dla siebie i wie, że ma wpływ na swoje bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko.

Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa  w różnych sytuacjach.

Wie jaki jest wpływ aktywności fizycznej na samopoczucie, sylwetkę, dobrą kondycję, utrzymanie właściwej masy ciała i zapobieganie chorobom.

Rozumie pojęcia odpoczynku czynnego i biernego.

Zna sposoby spędzania wolnego czasu z przyjaciółmi.

Zna higieniczne zasady odrabiania lekcji. 

Umie w prosty sposób ocenić swoją aktywność ruchową, sprawność fizyczną, wykonać ćwiczenia relaksacyjne.

 

 

 

Rodzice znają sposoby zdrowego spędzania wolnego czasu i wiedzą jaki wpływ ma aktywność fizyczna na samopoczucie i zdrowie człowieka.

 

§ 32

 

Organy szkoły i ich zadania

 

1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor szkoły.

2) Rada Pedagogiczna.

3) Rada Rodziców.

4) Samorząd Uczniowski.

 

2. Kompetencje dyrektora:

1)  kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

2)  sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju psychofizycznego,

4) kieruje pracami rady pedagogicznej,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i odpowiada za ich  prawidłowe wykorzystanie,

6) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

7) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

8) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców w  sprawie nagród nauczycieli i innych pracowników,

9) jest mediatorem przy rozwiązywaniu spraw pomiędzy poszczególnymi organami  szkoły,

10) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi organami  szkoły,

11) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania   przedszkolnego poza szkołą.

 

3. Kompetencje Rady Pedagogicznej stanowiące:

1)  Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w szczególności w sprawach:

a) zatwierdzenia planu pracy szkoły,

b) wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c) innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

d) skreślenia z listy uczniów,

e) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f) zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników. Rada wybiera je spośród propozycji przedstawionych przez nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i biorąc pod uwagę możliwości uczniów. Nauczyciel przy wyborze podręcznika bierze pod uwagę jego przystosowanie dydaktyczne i językowe do możliwości uczniów, wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat,

g) niepromowania do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć  lekcyjnych i  pozalekcyjnych,

2)  projekt planu finansowego szkoły.

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5) przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe oraz wysokość stypendium i kandydatów (średnia ocen),

6) wniosek o indywidualny program lub tok nauki,

7) decyzje dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora,

8) propozycję realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI,

9) kandydata na stanowisko dyrektora zaproponowanego przez organ prowadzący (o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata),

10) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

11) dodatkowe zajęcia edukacyjne z puli godzin będących w dyspozycji dyrektora,

12) programy nauczania i wychowania opracowane i włączone do szkolnego zestawu programów przed dopuszczeniem do użytku w szkole.

 

5. Do kompetencji  Rady Pedagogicznej należy ponadto:

1) przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian,

2) może wystąpić z wnioskiem do właściwego organu o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole – wówczas organ uprawniony do odwołania obowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku,

3) rozpatruje skierowane do niej wnioski Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, dotyczące spraw szkoły,

4) decyduje o ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym,

5) wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny, na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,

6) może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej,

7) może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II  szkoły podstawowej do klasy  programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego,

8) może, w wyjątkowych przypadkach, wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

9) może, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego,

10) może wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o nadanie szkole imienia.

 

6. W wykonywaniu swoich zadań Rada Pedagogiczna współpracuje z:

1) Dyrektorem szkoły.

2) Radą Rodziców.

3) Samorządem Uczniowskim.

4) Organem prowadzącym szkołę.

5) Organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Rada działa w oparciu o regulamin działania Rady Pedagogicznej.

 

7. Kompetencje Rady Rodziców:

1) może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego  szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,

2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli,

3) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

4) wyraża opinie w sprawie przyjęcia przez Radę Pedagogiczną spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz podręczników, odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,

5) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

6) opiniuje projekt planu finansowego składanego składnego przez dyrektora szkoły,

7) wyraża opinię w sprawie podjęcia przez stowarzyszenie lub inną organizację działalności w szkole,

8)  deleguje przedstawiciela do komisji powołanej przez dyrektora, w przypadku gdy roczna ocena kwalifikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami,

9) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły,

10) wyłania przedstawicieli do Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

 

8. Kompetencje Samorządu Szkolnego:

1) może przedstawiać, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności  dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak prawo:

a) do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b) do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce oraz zachowaniu,

c) do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d) redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e) organizowania działalności kulturalnej, sportowej oświatowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

f) opiekun samorządu uczniowskiego wybierany jest w toku tajnego głosowania uczniów klas I-VI,

2) opiniuje program wychowawczy i program profilaktyki szkoły,

3) prowadzi działalność na podstawie regulaminu samorządu uczniowskiego.

 

§ 33

 

Zasady współdziałania organów szkoły podstawowej

oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

 

1. Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły zapoznaje rodziców z planem pracy szkoły, a wychowawcy klas z planami wychowawczymi oraz przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikacji, promowania i bezpieczeństwa uczniów,

 

2. Informacje na temat zachowania i postępów w nauce swego dziecka rodzice uzyskują w każdym czasie w dniach pracy szkoły poprzez osobisty kontakt nauczycieli i wychowawców z rodzicami. Bieżące informacje związane z zachowaniem ucznia nauczyciele zamieszczają w dzienniczkach uczniowskich lub zeszytach kontaktowych do korespondencji.

 

3. Uchylono.

 

4.Nauczyciele przedmiotów zawiadamiają rodziców na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym o przewidywanych ocenach.

 

5. Wszystkim organom szkoły zapewnia się:

1) możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych  ustawą o systemie  oświaty i statutem szkoły,

2) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,

3) bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

 

6. Konflikty między organami szkoły rozwiązuje komisja w składzie: dyrektor szkoły, przewodniczący Rady Rodziców, opiekun Samorządu Uczniowskiego i przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 

7. Komisja rozwiązuje spór w następującym toku postępowania :

1) wysłuchuje zainteresowanych stron, zasięga opinii odpowiednich osób, instancji, organów szkoły, itp. celem właściwego rozeznania sporu, okoliczności, itp.

2)  bada zgodność z prawem przedmiotu sporu, okoliczności, itp.

3)  przedstawia stronom sporu wyniki postępowania wyjaśniającego i sugeruje sposób porozumienia się,

4) strony sporu i osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające zobowiązane są do  poszanowania i przestrzegania prawa oraz do aktywności w wysuwaniu inicjatyw  w kierunku osiągnięcia porozumienia na jego gruncie.

 

8. Organy szkoły informują się nawzajem o zmianach dokonywanych w regulaminach swoich działalności.

 

9. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej oraz reprezentant pracodawcy, uczestniczy we wszystkich sprawach spornych dotyczących organów szkoły, a w szczególności:

1)wykonuje uchwały Rady Pedagogicznej, o ile są zgodne z prawem oświatowym,

2) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

3)rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto,

4) reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet,

5) współpracuje z Radą Rodziców,

6) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

7) jest negocjatorem w sytuacjach spornych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,

8) wnoszone sprawy sporne rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz z zasadą obiektywizmu, po wysłuchaniu każdej ze stron konfliktu,

9) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie,

10) wydaje zalecenia statutowym organom szkoły, jeżeli ich działalność narusza prawo lub interes szkoły.

§ 34

 

Organizacja szkoły.

 

 

1. Uchylono.

2. W szkole utworzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego – klasa „0”.

 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć w edukacji wczesnoszkolnej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W szkole obowiązują przerwy 10 minutowe  oraz jedna przerwa 20 minutowa.

 

5. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, ze względu na czas pracy rodziców (prawych opiekunów) lub z innych powodów szkoła organizuje świetlicę.

 

6. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

 

7. W szkole działa biblioteka multimedialna której zadaniem jest:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,

3) zaspakajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, nauczycieli) potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

4) podejmowanie (zgodnie z obowiązującymi programami i planami nauczania) różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,

5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,

6) wdrażanie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, bibliotek,

7) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspakajanie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych,

8) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole.

 

8. Biblioteka składa się z wypożyczalni i czytelni i stanowisk komputerowych.

9. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece, oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług biblioteki określa regulamin biblioteki.

 

10. W zakresie spraw pedagogicznych do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie zbiorów –zgodnie z regulaminem biblioteki,

2) prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej,

3) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,

4) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej – zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania,

5) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi.

 

11. W zakresie organizacyjno –technicznym do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) gromadzenie zbiorów,

2) ewidencję i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami lub standardami,

3) selekcję zbiorów,

4) prowadzenie warsztatu informacyjnego,

5) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki,

6) sporządzanie projektów rocznych i długoterminowych planów praktyki biblioteki,

7) sporządzanie projektów budżetu biblioteki

 

12. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym   określa arkusz organizacji szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusze organizacji szkoły składa się do 30 kwietnia każdego roku, a zatwierdza go organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

 

13.W arkuszu organizacji szkoły umieszcza się:

1) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska  kierownicze,

2) ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez  organ prowadzący szkołę.

 

14. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

15. W szkole funkcjonuje stołówka w celu realizacji zadań opiekuńczych i wspierania właściwego rozwoju ucznia. Posiłki wydawane są w formie cateringu.

§ 35

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły podstawowej

 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, który dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy powinien opiekować się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

2. Zadania wychowawcy:

1)  organizowanie zajęć zespołu klasowego, kształtować atmosferę dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów,

2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą i Rodzicami,

3) systematycznie informowanie uczniów o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizowanie wzajemnych kontaktów między rodzicami i nauczycielami i dyrekcją szkoły,

4) inicjowanie samorządnej działalności uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do statutowej działalności organizacji uczniowskich i młodzieżowych oraz sprawowanie opieki nad samorządem klasowym,

5) systematyczne oddziaływanie na wychowanków, w celu ukształtowania ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny, wyrabianie pożądanych postaw moralnych i obywatelskich nacechowanych zdolnością dostrzegania i rozwiązywania problemów środowiska,

6) wyrabianie u uczniów trwałych nawyków uczestnictwa w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych,

7) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego,

8) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie,

9) rozpoznawanie środowiska wychowawczego ucznia,

10) udzielanie porady i wsparcia  wychowawczego rodzinom dysfunkcyjnym lub napotykającym problemy w sprawowaniu opieki.

 

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest

odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece  uczniów.

 

4. Do zadań nauczycieli należy:

1)  realizowanie zadań dydaktycznych zgodnie z podstawą programową,

2)  zapewnienie uczniom należytej opieki w czasie zajęć dydaktycznych, przerw, zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wycieczek szkolnych,

3) dbałość o prawidłowe wykorzystanie oraz dobry stan pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, wnioskowanie do dyrekcji szkoły o wzbogacanie lub modernizację własnego warsztatu pracy przedmiotowej,

4) troska o zapewnienie warunków właściwego rozwoju psychofizycznego uczniów

poprzez stworzenie właściwej atmosfery w czasie zajęć,

5) dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości uczniów oraz stosowania zaleceń  poradni psychologiczno-pedagogicznej, zapewnienie wypoczynku w czasie przerw oraz dostosowywanie sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, propagowanie podstawowych zasad higieny,

6)bezstronne, obiektywne i jawne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

7) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie  pierwszej szkoły podstawowej.

8) rozpoznanie potrzeb uczniów w domu oraz udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych poprzez umożliwienie uczniowi korzystania z różnych form   pomocy,

9) współpraca z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia w realizacji statutowych  zadań szkoły, udział w spotkaniach z rodzicami i dyżurach informacyjnych

10) przestrzeganie zasady przedmiotowości ucznia i zapewnienie poszanowania godności osobistej,

11) dbanie o właściwe relacje interpersonalne pomiędzy pracownikami szkoły,

12) dbanie o dobre imię szkoły,

13) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych, podnoszenie poziomu wiedzy              

 merytorycznej i oddziaływań wychowawczych,

14) realizowanie zajęć uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów na podstawie art. 42, ust. 2 pkt.2 lit a i b KN,

15) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia,

16) codzienna troska o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w szkole.

 

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 

6. Nauczyciele mają prawo do:

1) uzyskania pomocy w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych  dydaktycznych i opiekuńczych ze strony organów szkoły,

2) zgłaszania rozwiązań zmierzających do usprawnienia pracy szkoły w tym rozwiązań dotyczących procesu dydaktyczno-wychowawczego, znajomość szkolnych zasad  sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z terminarzem  hospitacji,

3) zapoznania z kryteriami oceny pracy i wymaganiami wynikającymi z wewnątrzszkolnych ustaleń,

4) do informacji o nowych, zewnętrznych i wewnętrznych uregulowaniach prawnych dotyczących oświaty,

5) do informacji o uchwałach i postanowieniach organów szkoły,

6) do ochrony godności osobistej i praw ze strony organów szkoły w sytuacjach  konfliktowych,

7)  do poszanowania godności i podmiotowości ze strony uczniów i rodziców,

8) ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego,

9) odwołania się od oceny pracy za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

7. Do obowiązków wychowawcy świetlicy należy:

1) organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w oparciu o plan pracy,

2) należyte przygotowanie do prowadzenia zajęć pod względem metodycznym i organizacyjnym – zgodnie z założeniami planu pracy opiekuńczo-wychowawczego placówki,

3) sprawowanie stałej opieki nad powierzonymi swojej opiece uczestnikami w grupie wychowawczej,

4) systematyczne utrzymywanie kontaktu z wychowawcami klas, rodzicami uczestników oraz pedagogiem szkolnym,

5) codzienna troska o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w szkole  i podczas organizowanych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

6) odpowiedzialność materialna za sprzęt, materiały i pomoce naukowe w powierzonej grupie,

7) opracowanie rozkładu zajęć w oparciu o wytyczne programowe z rozbiciem na   poszczególne jednostki metodyczne,

8) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, np. dziennika zajęć, opracowanie rozkładu zajęć (plany pracy grupy),

9) podejmowanie zadań zmierzających do rozwijania zainteresowań i upodobań dzieci.

10) organizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

11) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej.

 

8. W szkole zatrudniony jest pedagog.

 

9. Do zadań pedagoga należy:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn  niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3)  organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

6) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

7) prowadzenie obowiązującej dokumentacji,

8) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami, nauczycielami i rodzicami.

 

10. Indywidualny zakres zadań i odpowiedzialności dla zatrudnionych pracowników szkoły podstawowej opracowuje dyrektor szkoły

                                                              § 36

 

Uczniowie szkoły, organizacje uczniowskie, stowarzyszenia

 

1. Szkoła stwarza organizacjom uczniowskim, młodzieżowym, społecznym, stowarzyszeniom warunki do aktywnej działalności oraz możliwość korzystania z pomieszczeń szkolnych.

 

2. Cele, zadania i formy działalności organizacji działających w szkole określają ich statuty i regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

 

§ 37

 

1. Szkoła organizuje zajęcia specjalistyczne, gimnastykę korekcyjną oraz nauczanie indywidualne w przypadkach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

2. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na 2 semestry zakończone klasyfikacją stanowiącą podsumowanie osiągnięć szkolnych uczniów.

 

3. Podstawowymi formami zajęć szkolnych są lekcje i nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

 

4. Lekcje prowadzone są w salach, na boisku szkolnym lub za zgodą dyrektora poza obiektem szkolnym np. w muzeum, w teatrze, w kinie, na wycieczce.

§ 38

 

1.Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:

1) pomieszczenia do nauki wyposażone w sprzęt i podstawowe pomoce naukowe,

2) bibliotekę multimedialną z właściwie dobranymi książkami,

3) pomieszczenia gospodarcze,

4) świetlicę szkolną,

5) salę internetową,

6) stołówkę

§ 39

 

Zatrudnieni w miejscowym ośrodku zdrowia: lekarz, pielęgniarka  współpracują ze szkołą wspierają rodziców w dbaniu o zdrowie i rozwój fizyczny uczniów, uczestniczą w szerzeniu oświaty zdrowotnej współdziałając w realizacji swoich obowiązków z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami.

§ 40

 

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły.

 

 

1. Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły podstawowej jest ukończenie w danym roku  

 kalendarzowym 6 lat.

 

2. W oddziale przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach dziecko rozpoczyna edukację w wieku 5 lat.

 

2a W przypadku wolnych miejsc przyjmowane są dzieci w wieku 4 lat. Zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego przy Publicznej szkole Podstawowej im Adama Mickiewicza w Olszanach

 

3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej wydaje dyrektor szkoły, na wniosek rodziców.

 

4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez   dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia          8 roku życia.

 

5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej   

szkoły podstawowej, na podstawie orzeczenia poradni      

psychologiczno-pedagogicznej.

 

6. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz dzieci mające obowiązek realizacji

rocznego przygotowania przedszkolnego w klasie „0” prowadzonej przez gminę przyjmuje się:

1 )z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

7. Dzieci kończące oddział przedszkolny nie biorą udziału w rekrutacji i są przyjmowane do klasy I.

 

8. Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej określa         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

 

§ 41

 

Prawa i obowiązki uczniów

 

1. Uczeń ma obowiązek:

1uczęszczania na zajęcia szkolne,

 

2)  zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

 

3)  wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia  wynikające z  planu zajęć, przybywania na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

 

4) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

5) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

 

6) uczęszczania w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych,

 

7) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka w zeszycie do korespondencji,

 

8) postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności,

 

9) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

 

10) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

 

11) dbania o piękno mowy ojczystej,

 

12) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

 

13) podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom Samorządu Klasowego lub Szkolnego,

 

14) nieużywanie telefonów komórkowych na lekcjach (telefon musi być wyciszony lub wyłączony),

 

15) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a) uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

c) szanuje poglądy i przekonania innych;

d) szanuje godność i wolność drugiego człowieka;

e) zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłyby ogółowi, zdrowiu czy życiu;

 

16) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie  własne oraz swoich kolegów:

a) uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu,

b) nie używa narkotyków ani innych środków odurzających;

c) zachowuje czysty i schludny wygląd,

 

17) troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz,

 

18) za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,

                 

19) uczniowie reprezentujący szkołę w Poczcie Sztandarowym zobowiązani są  do noszenia stroju galowego: biała bluzka, czarne  lub granatowe spodnie (chłopcy), czarne lub granatowe spódnice (dziewczynki),

                

20) Uczniowi mają obowiązek zadbać o swój schludny wygląd – godny ucznia:

a) chłopcy nie noszą kolczyków i nie mają tatuaży

b) dziewczynki przychodzą do szkoły bez makijażu, bez pomalowanych   paznokci, bez farbowanych włosów i tatuaży, nie noszą też długich kolczyków, które mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia  uczniów oraz nie noszą kolczyków w innych częściach ciała

c) uczniowie nie noszą ekstrawaganckich ubiorów i fryzur na co dzień podczas uroczystości szkolnych reprezentują szkołę w strojach galowych: biała bluzka, granatowe lub czarne spodnie, dziewczynki spódnice granatowe lub czarne żakiety, marynarki, swetry.

2.  Uczeń ma prawo do:

1) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy   wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły,

2) wyrażania opinii na temat treści nauczania oraz uzyskania wyjaśnień na   pytania  związane z treścią nauczania,

3) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom  swoich problemów oraz uzyskiwania w ich rozwiązywaniu pomocy,  odpowiedzi, wyjaśnień,

4) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych,  koleżeńskich,

5) wyrażania opinii dotyczących życia szkoły,

6) wyboru przez siebie organizacji, do której chce należeć; w przypadku organizacji  działającej poza szkołą – za wiedzą i zgodą rodziców,

7) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

8) uczestnictwa w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach             organizowanych przez szkołę,

9) odpoczynku na okres przerw świątecznych i ferii – ograniczona ilość prac   domowych,

10) opieki socjalnej na zasadach określonych przepisami,

11) jawnej przeprowadzonej na bieżąco oceny swojego stanu wiedzy i umiejętności;    zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie,

12) powiadomienia z wyprzedzeniem i terminem w zakresie pisemnych  sprawdzianów; w ciągu dnia może być tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia  nie więcej niż trzy,

13) dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i  powtórnego (w uzgodnionym terminie) sprawdzianu i oceny wiedzy,

14) pomocy ze strony kolegów,

15) do dnia bez odpytywania - 21 III jest dniem bez odpytywania,

16) być nieprzygotowanym do zajęć w dniu następnym po nieobecności spowodowanej       wypadkiem losowym lub krótkotrwałą chorobą, natomiast gdy usprawiedliwiona nieobecność trwa minimum siedem dni, termin nadrobienia powstałych zaległości wydłuża się do tygodnia,

17) zgłosić dwa razy w ciągu semestru nieprzygotowanie do lekcji (nauczyciel ma  prawo zwiększyć ten limit). Powyższe prawo nie dotyczy prac klasowych,

18) czynnego i biernego udziału w wyborach do samorządu klasowego, samorządu   uczniowskiego,

19) egzaminów poprawkowych,

20) indywidualnego programu lub toku nauki,

21) ubiegania się o stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji narodowej za wybitne osiągnięcia.

§ 42

 

Nagrody i kary

 

1. Nagrodę może otrzymać uczeń, zespół uczniów lub zespół klasowy.

 

2. Nagroda może być przyznana za:

1) rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych potwierdzony wynikami,

2) wzorową frekwencję,

3) pracę społeczną,

4) za wybitne osiągnięcia pozalekcyjne,

5) pomoc innym,

6) wzorową postawę,

7) innego rodzaju pożyteczne działania.

 

3. Rodzaje nagród:

1) promowanie ucznia w gazetce szkolnej, lokalnej i na stronach internetowych,

2) pochwała wychowawcy klasy indywidualnie lub na forum klasy,

3) pochwała dyrektora wobec szkoły,

4) list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców,

5) nagrodę rzeczową,

6) dyplom uznania,

7) reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

8) wytypowanie do uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie organizowanej dla wyróżniających się uczniów,

9) przyznanie oznak, tytułów i świadectw dla wyróżniających się uczniów przewidzianych przepisami władz oświatowych,

10) szkolne stypendium finansowe za uzyskanie tytułu „Szkolny prymus”.

 

4. Fakt uzyskania odpowiedniej nagrody winien być odnotowany w dokumentacji  szkoły.

 

5. Kary:

1) upomnienie nauczyciela lub wychowawcy klasy,

2) upomnienie dyrektora szkoły,

3) obniżoną ocenę z zachowania,

4) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o niewłaściwym zachowaniu ucznia,

5) czasowy zakaz uczestnictwa w imprezach,  wyjazdach szkolnych oraz zajęciach pozalekcyjnych,

6)  czasowe zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

7) uczeń może być zobowiązany do naprawy lub poniesienia kosztów naprawy wyrządzonej celowo szkody; o zaistniałym fakcie powiadamia się rodziców, którzy  decydują o sposobie usunięcia szkody,

8) NIE MOGĄ BYĆ STOSOWANE KARY NARUSZAJĄCE NIETYKALNOŚĆ I GODNOŚĆ OSOBISTĄ UCZNIA.

 

6. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy uczeń:

1) notorycznie łamie przepisy statutu, otrzymał kary przewidziane w statucie, a stosowane  środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,

2) zachowuje się w sposób demoralizujący, bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszenie.

 

 

7.  Uczeń i jego rodzice mają prawo do odwołania się na piśmie od kary w terminie 7 dni  od jej zastosowania.

1) W celu rozpatrzenia odwołania zostaje powołana przez Dyrektora szkoły Komisja Pojednawcza w skład której wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog szkolny, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.  

2) Zadaniem komisji Pojednawczej jest ponowne rozpatrzenie sprawy i przedstawienie wniosków Radzie Pedagogicznej.

3) Ustalenia Komisji są ostateczne.

§ 43

 

Tryb rozstrzygnięcia sporów

 

1. Spory między nauczycielami, uczniami i rodzicami rozstrzyga dyrektor szkoły.

 

2. Od nałożonej kary uczeń, jego rodzice, Samorząd Uczniowski może w imieniu  ucznia w formie pisemnej odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od nałożenia kary.

 

3. Dyrektor z przewodniczącym Samorządu  Uczniowskiego oraz z powołanymi przez siebie  przedstawicielami Rady Pedagogicznej rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:

1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

2) odwołać karę,

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.

§ 44

 

Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

 

 

1. Szkoła ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie uczniów podczas trwania:

1) zajęć dydaktyczno-wychowawczych i przerw wynikających z tygodniowego rozkładu zajęć,

2) zajęć pozalekcyjnych i wycieczek,

3) wszelkiego rodzaju imprez i uroczystości organizowanych przez szkołę imprez i uroczystości organizowanych przez inne podmioty w przypadku udziału w nich  

reprezentantów szkoły,

4) oczekiwania w świetlicy na dalsze zajęcia, podczas lekcji religii, na które uczeń nie jest

zapisany w przypadku kiedy lekcja religii nie występuje jako pierwsza lub ostatnia lekcja 

klasy w danym dniu.

 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wcześniejszego niż wynika to z planu  zajęć przyjścia ucznia do szkoły. Te same ustalenia dotyczą przebywania ucznia na terenie szkoły po skończonych zajęciach, jeżeli dziecko nie zostało zgłoszone do 

świetlicy, a jego obecność odnotowana.

 

3. Podczas zajęć i imprez wymienionych w ust. 1 uczniowie przebywają pod opieką 

nauczycieli, którzy zobowiązani są do:

1) przestrzegania przepisów dotyczących BHP w placówkach oświatowych,

2) nie pozostawiania bez opieki uczniów podczas zajęć w pomieszczeniach szkolnych,

3) pełnienia dyżurów na przerwach pomiędzy zajęciami wg. harmonogramu    

zatwierdzonego przez dyrektora szkoły,

4) sprawdzenia sprawności sprzętu sportowego na boisku i w sali  gimnastycznej na  początku

zajęć,

5) asekuracji ćwiczeń na przyrządach.

 

4. Zasady zwalniania uczniów z lekcji wynikających z tygodniowego rozkładu zajęć:

1) uczeń nie ma prawa opuścić zajęć lekcyjnych bez pisemnej zgody  rodziców lub ich  

osobistego przybycia i zwolnienia ucznia ze szkoły,

2) odpowiedzialność za realizację ustaleń zawartych w powyżej ponosi  wychowawca danej  

klasy a w przypadku jego nieobecności w szkole – nauczyciel prowadzący zajęcia w   

porozumieniu z dyrekcją szkoły.

 

5. Zasady obowiązujące podczas wycieczek szkolnych:

1)  nauczyciel zgłasza każde wyjście poza teren szkoły dyrektorowi   placówki podając ilość

uczestników  wycieczki i czas jej trwania,

2)  liczbę opiekunów podczas wycieczek określają odrębne przepisy,

3)  na udział ucznia w wycieczce poza teren Olszan nauczyciel musi uzyskać pisemną  zgodę

jego rodziców (opiekunów),

4) wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają zgłoszenia do dyrektora szkoły zgodnie z

regulaminem organizacji wycieczek szkolnych,

5) nauczyciel organizujący wycieczkę zamiejscową zobowiązany jest do  zapoznania uczniów

i rodziców z jej regulaminem oraz podać program i  cele wyjazdu przynajmniej na jeden  dzień przed terminem wycieczki.

 

6. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich:

1) dyżury pełnione są według grafiku zatwierdzonego przez dyrektora szkoły,

2) dyżury pełnione są rano na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz podczas przerw międzylekcyjnych,

3) nauczyciel wyznaczony do pełnienia dyżuru zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo

uczniów na korytarzu , w sanitariatach i na boisku,

4) nauczyciel wychowania fizycznego odpowiada za porządek i dyscyplinę w szatni, korytarzu, boisku i sali gimnastycznej,

5) za nieobecnych nauczycieli na dyżurach dyrektor wyznacza zastępstwo (nauczyciele pełniący zastępstwo mają dyżur za nieobecnego nauczyciela).

 

7. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ochrony przed przemocą, demoralizacją i 

uzależnieniami poprzez niezwłoczne informowanie dyrektora o przebywaniu na terenie   

szkoły osób podejrzanych o rozprowadzanie narkotyków, nakłanianie uczniów do picia   alkoholu, stosowanie przemocy i wymuszanie pieniędzy.

 

8. Szkoła ma obowiązek zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów.

 

9. W szkole powołuje się zespół wychowawczy w składzie:

1) dyrektor szkoły,

2) pedagog szkolny,

3) wychowawca klasy,

4) koordynator bezpieczeństwa,  który rozstrzyga  konflikty i akty przemocy wśród uczniów z

udziałem ucznia i  rodzica.

§ 45

1. Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał.

§ 46

1.  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.  Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepis

  § 47

     Postanowienia końcowe

1. Statut szkoły może być nowelizowany i uchwalany przez Radę Pedagogiczną.

 

2. Uchwalenie statutu następuje po wcześniejszym zapoznaniu i pozytywnym zaopiniowaniu go przez nauczycieli, rodziców i uczniów.

 

3. Regulaminy określające działalność organów szkoły podstawowej, bądź wynikające z celów i zadań szkoły, nie mogą być sprzeczne z zasadami niniejszego statutu oraz z przepisami prawa oświatowego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jakub Janowicz
(2015-02-19 20:24:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakub Janowicz
(2015-02-19 20:38:13)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X