☰ Menu
Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach
Herb Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach

Środa 26.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin ZFŚS

R E G U L A M I N
ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH
PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ
IM. ADAMA  MICKIEWICZA  W  OLSZANACH


I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE
Podstawa   prawna:
                           
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych sporządzono na  podstawie przepisów:                                   

1.    Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 2012r. poz. 592 z późn. zm.).
2.    Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. poz.191).
3.    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
4.    Ustawy  z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.(Dz. U. z 2014r. poz. 167).
5.    Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisów na ZFŚS ( Dz. U. Nr 43 poz. 349).

§ 1

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się :

1.    Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.
2.    Dla pracowników administracji i obsługi dokonuje się corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
3.    Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
4.    Przeciętne wynagrodzenie miesięczne o którym mowa w ust. 2, ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 §  2

1.Wysokość odpisu podstawowego można zwiększyć  o :

2) 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w § 1 ust.2 na każdego zatrudnionego pracownika administracji i obsługi, w stosunku do którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
2. Środki funduszu zwiększa się o:
      - darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych,
      - odsetki od środków funduszu ,
      - wpływy pochodzące z opłat , pobieranych od osób  korzystających z działalności
        socjalnej,
      - inne środki określone w odrębnych przepisach.
      3. Fundusz zwiększa się o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia   
      miesięcznego, o którym mowa w § 1 ust. 2, na każdego emeryta i rencistę  
      uprawnionego do tej opieki.

§  3

Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

1.    W PSP w Olszanach funkcjonuje jeden Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej ZFŚS.
2.    Środkami ZFŚS administruje dyrektor PSP w Olszanach.
3.    Dyrektor przyznaje świadczenia na cele przewidziane niniejszym regulaminem na podstawie pisemnych wniosków składanych przez obecnych i byłych pracowników do Pracodawcy.
4.    Treść regulaminu jest dostępna w sekretariacie szkoły.

§  4

1.    Dyrektor PSP w Olszanach powołuje Komisję Socjalna na okres czterech lat szkolnych zwany kadencją Komisji.
2.    W skład Komisji Socjalnej wchodzą:
      -  po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych działających w     
         PSP  w Olszanach,
      - trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej PSP w Olszanach,
      - dwóch  przedstawicieli pracowników administracji i obsługi,
      - jeden  przedstawiciel emerytów  z administracji i obsługi,
      - jeden  przedstawicieli emerytowanych nauczycieli uprawnionych do korzystania ze
        środków  ZFŚS.
   3. Skład Komisji może ulec zmianie w czasie trwania kadencji w przypadku:
      - ustania stosunku pracy pomiędzy PSP w Olszanach a członkiem Komisji,
      - rezygnacji z członkostwa w Komisji.
   4.  Członkowie Komisji Socjalnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, który
        kieruje jej pracą.
   5.  Do kompetencji Komisji Socjalnej należy:
      - opracowanie Regulaminu ZFŚŚ,
      - ustalenie planu finansowego ZFŚS na każdy rok kalendarzowy,
      - przyjmowanie i opiniowanie wniosków o finansowanie usług i świadczeń z ZFŚŚ,
      - zgłaszanie zmian do regulaminu ZFŚS,
      - organizowanie  działalności zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń
        Socjalnych.
   6.  Komisja nie ma uprawnień decyzyjnych, lecz jest organem pomocniczym,     
        opiniująco- doradczym Dyrektora.
   7.  Komisja Socjalna sporządza protokoły ze swoich zebrań.
   8.  Zebrania  Komisji Socjalnej zwoływane są w miarę potrzeb przez jej
        przewodniczącego z jego inicjatywy lub na wniosek dyrektora PSP w Olszanach.

§  5

1.    Podstawą prowadzenia zakładowej  działalności świadczeń  socjalnych jest roczny plan finansowy ZFŚS sporządzony przez Komisję Socjalną i zatwierdzony przez dyrektora.
2.    Roczny plan  określa Komisja Socjalna na początku każdego roku budżetowego.
3.    Wykonanie planu, o którym mowa w ust. 1 dokonywane jest według potrzeb osób uprawnionych do korzystania z ZFŚŚ.

§  6
II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU.

                                                                 
Ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych mogą korzystać :

     1. Pracownicy bez względu na rodzaj zatrudnienia i wymiar czasu pracy.
     2. Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i nauczyciele    
         przebywający  na urlopach dla poratowania zdrowia.
     3. Nauczyciele będący w stanie nieczynnym.
     4. Nauczyciele emeryci i renciści oraz pobierający świadczenia kompensacyjne.
     5.  Emeryci i renciści- byli pracownicy administracji i obsługi.
6. Dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny      
    zastępczej, dzieci współmałżonka dla których prawnym opiekunem jest pracownik,   
    pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej, do lat 18-stu, a jeżeli kształcą się w
    szkole do ukończenia 25 lat bez względu na pobieranie lub nie pobieranie zasiłku  
    rodzinnego.
6.    Dzieci pracownika posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu   
niepełnosprawności bez względu na wiek.
7.    Rodziny pracowników - współmałżonkowie.

§  7

III. PRZEZNACZENIE  ŚRODKÓW  ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH

Ogólne  kryteria przyznawania świadczeń i usług z ZFŚS:

1.    Przyznawanie ulgowych  świadczeń i usług oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji  życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
2.    Pomoc rzeczowa lub finansowa przyznawana jest na wniosek (załącznik nr 1) z uzasadnieniem  zainteresowanych osób uprawnionych, na wniosek Pracodawcy, grupy pracowników, organizacji związkowych.
3.    Pomoc ze środków ZFŚS w pierwszej kolejności przysługuje osobom uprawnionym:
a)    o niskim dochodzie brutto na osobę w rodzinie uprawnionego, dochód brutto wykazany jest w oświadczeniu – (załącznik nr 2). Dochód ten ustala się dzieląc łączną kwotę dochodów brutto wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym przez liczbę tych osób.
b)    rodzicom i opiekunom wychowującym samotnie dzieci i mającym niski dochód na osobę w rodzinie,
c)    rodzinom wielodzietnym  (powyżej dwojga dzieci) o niskim dochodzie na osobę w rodzinie,
d)    mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalistycznej opieki i leczenia oraz wychowującym dzieci częściowo lub całkowicie osierocone - o niskim dochodzie na osobę w rodzinie,
e)    osobom niepełnosprawnym,
f)    osobom samotnym,
g)    osobom przewlekle chorym,
h)    osobom dotkniętym indywidualnym zdarzeniem losowym i klęską żywiołową (załącznik nr 3).             
                          
§  8

1.    Odpis na ZFŚS pomniejsza się o świadczenia urlopowe dla nauczycieli, o których mowa w art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela, ustalone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.
2.    Pozostałe środki z ZFŚS przeznaczone są na:

1) Pomoc materialną w formie rzeczowej, w tym bony towarowe.
2) Pomoc materialną  – zapomogi pieniężne i losowe.
3) Dofinansowanie wczasów leczniczych, rehabilitacyjnych.
4) Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci.
5) Dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie.
6) Dofinansowanie i finansowanie zorganizowanego przez pracodawcę wypoczynku
    sobotnio-niedzielnego.
7) Dofinansowanie lub finansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-
    rekreacyjnej.
8) Finansowanie lub dofinansowanie wycieczek pracowniczych.

§  9
IV. ZASADY FINANSOWANIA POMOCY Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH          

1. Pomoc z ZFŚS przyznawana osobom uprawnionym do korzystania ze środków tego Funduszu udzielana jest w następującym zakresie:
  1) wypoczynku:
a)    krajowego lub zagranicznego; finansowanie lub dofinansowanie do kosztów pobytu,
b)    organizowanego we własnym zakresie,  jeżeli pracownik wykorzysta urlop w wymiarze przynajmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (10 dni roboczych) (załącznik nr 4).
      Dofinansowanie wypłacane jest najpóźniej w przeddzień planowanego urlopu.
2) działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej:
a)    wyjazdy i bilety wstępu do kina i teatru,
b)    na imprezy kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne.

3) Pomoc rzeczowa lub finansowa:
a)    w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu,  przyznawaną w miarę potrzeb, na wniosek osoby uprawnionej lub organizacji związkowej  okresie wiosennym lub zimowym; wnioski należy złożyć do 20 czerwca lub do 30 listopada (załącznik nr 1).
b)    w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi lub śmiercią najbliższego członka rodziny tj. dziecka, współmałżonka, rodziców w każdym terminie (załącznik nr. 3).
2. Wnioski  nieprawidłowo lub niekompletnie wypełnione, bądź do których nie
  dołączono wymaganych dokumentów nie będą rozpatrzone.
    3. Oświadczenie o średnim dochodzie ma na celu ustalenie średniej wysokości
        wszystkich przychodów przypadających na jednego członka rodziny oraz liczby
        członków rodziny uprawnionych do korzystania ze świadczeń (załącznik nr 2).
4.    Oświadczenie o średnim dochodzie należy złożyć przy składaniu wniosku o świadczenie z ZFŚS.
5.    Niezłożenie oświadczenia jest podstawą do odmowy przekazania świadczenia z ZFŚS ze względu na brak możliwości ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.
6.    Wniosek złożony po ustalonym terminie, nieprawidłowo lub niekompletnie wypełniony, bądź do którego  nie dołączono wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywany
7.    Pomoc z Funduszu przyznawana będzie według następujących kryteriów:
a)    pomoc materialna w formie rzeczowej, o której mowa w § 8 ust.2 pkt.1  Regulaminu przysługuje do wysokości określonej w załączniku nr. 5 do Regulaminu.
b)    pomoc uprawnionym osobom, o której mowa w § 8 ust.2 pkt.2  Regulaminu przysługuje do wysokości określonej w załączniku nr. 6 do Regulaminu.
c)    pomoc uprawnionym osobom, o której mowa w § 8 ust.2 pkt.3 i 4 Regulaminu przysługuje do wysokości określonej w załączniku nr. 7 do Regulaminu.
d)    dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie, o którym mowa w § 8 ust.2 pkt.5 Regulaminu przysługuje do wysokości określonej w załączniku nr. 8 do Regulaminu.
e)    dofinansowanie form pomocy, o których mowa w § 8 ust.2 pkt. 6,7 i 8 Regulaminu przysługuje do wysokości określonej w załączniku nr. 9 do Regulaminu.                                                     

  § 10

Wysokość pomocy finansowej zależy od ilości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz od kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych celów.
§ 11

  Środki ZFŚS nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok  
  następny.
§  12

Środki funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku  bankowym.

   § 13

Tryb zgłaszania wniosków o udzielenie świadczeń z ZFŚS.
1.    Wnioski o dofinansowanie i udzielanie świadczeń z ZFŚS należy przedkładać na piśmie Dyrektorowi PSP im. A. Mickiewicza w Olszanach. Wzór wniosku określają załączniki nr. 1, 3 i 4  do Regulaminu.
2.    Komisja Świadczeń Socjalnych opiniuje złożone wnioski i załączone do wniosku oświadczenia zgodnie z regulaminem w ramach zatwierdzonego rocznego planu ZFŚS. Z posiedzenia Komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora stanowi podstawę do wypłaty przyznanych świadczeń socjalnych.

§  14

1.Pracownik, któremu nie przyznano usług, świadczenia lub dopłaty z Funduszu może, jeżeli naruszone zostały postanowienia Regulaminu, wystąpić do Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Olszanach z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie określonego wniosku lub podania o przyznanie usługi, świadczenia lub dopłaty z Funduszu.
2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku, o którym mowa wyżej jest :
f)    określenie imienia i nazwiska wnioskodawcy,
g)    wskazanie świadczenia lub dopłaty będącej przedmiotem wniosku,
h)    wskazanie konkretnego postanowienia Regulaminu, które zostało naruszone  wraz z uzasadnieniem ponownego rozpatrzenia sprawy,
i)    złożenie wniosku w terminie 7 dni od daty podjęcia przez Dyrektora decyzji o nie przyznaniu świadczenia lub dopłaty z Funduszu.
 3. Dyrektor rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od daty jego wpływu po   
     zasięgnięciu opinii Komisji Świadczeń Socjalnych i podejmuje ostateczne       
     rozstrzygnięcie o sposobie jego załatwienia, powiadamiając o tym
    wnioskodawcę.
  §  15

1.    Regulamin  udostępniany jest na każde żądanie osoby uprawnionej do
   korzystania z ZFŚS.
2.    Każdy pracownik, emeryt lub rencista może zgłaszać wnioski dotyczące  jego treści.                                                 

§  16
                                                    
  W przypadku odmownego załatwienia wniosku lub podania osobie zainteresowanej powinno się podać pisemne uzasadnienie odmowy.

§  17

Świadczenia udzielane z ZFŚS nie mają charakteru roszczeniowego.

§  18

Dyrektor może  dokonać zmiany Regulaminu po  uzgodnieniu tych zmian  ze Związkami Zawodowymi.

W uzgodnieniu ze Związkami
    Nauczycielstwa Polskiego                                Podpis dyrektora placówki


…………………………………                   ………………………………
  (data, pieczęć i podpis przedstawiciela )                               (data, pieczęć imienna i podpis)
                                                                                                                


…………………………………..                …………………………….
                         (pieczęć ZNP)                                           (pieczęć placówki)                                                                                                                                  Załącznik nr 1

                                                                                                                                   …………..…………………
                                                                                                                                     (miejscowość, data)
WNIOSEK          
o przyznanie świadczenia
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

.............................................................
                    (imię i nazwisko)    
.............................................................
                 (adres zamieszkania)               
.............................................................
               Miejsce pracy/ emeryt*


Proszę o przyznanie mi pomocy z ZFŚŚ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                     (dokładne określenie pomocy finansowej lub świadczenia socjalnego)

Uzasadnienie wniosku:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Załączniki:
1……………………………………………………….
2……………………………………………………….
3……………………………………………………….

W załączeniu przedkładam oświadczenie o średnim dochodzie brutto (załącznik nr 2)Decyzja o przyznaniu świadczenia:

W dniu ……………..przyznano/nie przyznano* pomoc finansową w formie świadczeń pieniężnych w kwocie
......................... zł słownie:.  ...................................................................................................................zł


.........................................                                                        ..............................................
              (miejscowość, data)                                                                                                (pieczątka i imienna i podpis pracodawcy)
                                                                                                                                                  Załącznik nr 2

……………………………
(data)
..................................................................
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)    
OŚWIADCZENIE

o dochodzie brutto celem przyznanie świadczeń pieniężnych
ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wnioskodawca oraz uprawnieni członkowie rodziny:
Lp.    Imię i nazwisko    Pokrewieństwo    Data urodzenia    Miejsce pracy/nauki    Wysokość dochodu brutto
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    

Za członków rodziny uważa się wnioskodawcę, współmałżonka oraz dzieci (w wieku do 18 lat lub do czasu ukończenia nauki w szkole,  nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat – o ile nie uzyskują dochodów własnych w formie zarobkowej)

Ja niżej podpisany/a uprzedzony /a o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że osiągnięty średni miesięczny dochód brutto na 1 członka rodziny za miesiąc poprzedzający datę ubiegania się o wypłatę świadczenia wynosi ……………………………. zł

Ponadto oświadczam, że dochody te stanowią dochody ze wszystkich źródeł.

Dochód (brutto) na 1 członka rodziny mieści się w wariancie ………………….*
Wariant:           Kwota:
I       --------   do 2000,00 zł                       
II         --------   od 2001,00  zł do 2500,00 zł
III          --------   od 2501,00 zł do 3000,00 zł
IV          --------   od 3001,00 zł do 4000,00 zł
V           ---------   powyżej 4000,00 zł

Dochód = przychód  brutto minus koszty uzyskania przychodu.
* wybrać właściwy wariant                                                                          ……………………………..
                                                        (podpis uprawnionego)                                               
                                                                                                                                  Załącznik nr 3

WNIOSEK
o przyznanie zapomogi losowej................................................                                       ...........................................
      (imię i nazwisko)                                                                                                           (miejscowość, data)
..........................................................
    (adres zamieszkania)
..........................................................
miejsce pracy/emeryt*
                                                   Dyrektor
                                             .......................................................
                                  .......................................................
                                                                (nazwa jednostki)


Proszę o przyznanie mi zapomogi losowej z ZFŚS z powodu .....................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Do wniosku dołączam kopię odpowiednich dokumentów, zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie świadka, kopie protokołu itp. o wypadku losowym ( kradzieży, pożaru, zalania, wypadku, śmierci itp.)

O pomoc można ubiegać się do 3 miesięcy od danego wydarzenia.                                                                                     

  .............................................
                                                                     (podpis wnioskodawcy)

Decyzja o przyznaniu świadczenia:


Przyznano/nie przyznano* zapomogę losową w kwocie ................................zł

(słownie zł: .................................................................................................)
.........................................                                                          ..............................................
              (miejscowość, data)                                                                                                                 (pieczątka i imienna i podpis pracodawcy)


Załącznik nr 4

WNIOSEK
o przyznanie dofinansowania wypoczynku.......................................................                                                  .....................................
      (imię i nazwisko)                                                                        (miejscowość, data)
.......................................................
   (adres zamieszkania)
.......................................................                                     
        ( miejsce pracy)

    


Proszę o przyznanie mi dofinansowania wypoczynku organizowanego w formie:
wczasów rodzinnych*, we własnym zakresie* dla mnie, męża/żony oraz dzieci niżej wymienionych pozostających na moim utrzymaniu

Lp.    Imię i nazwisko    Uwagi
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        


Jednocześnie oświadczam, że średni miesięczny dochód brutto przypadający na 1 osobę w rodzinie

wynosi………………..……

Świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym wniosku.

.............................................
(podpis wnioskodawcy)
*Potwierdzam wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez pracownika w okresie:…………….…………………….……………………..tj. ……………….dni kalendarzowych.

*niepotrzebne skreślić

Decyzja o przyznaniu świadczenia:

Przyznano/nie przyznano dofinansowania do wypoczynku w kwocie ..............................................

(słownie zł: .................................................................................................)

*niepotrzebne skreślić


.........................................                                                                 ..............................................
              (miejscowość, data)                                                                                                                                    (pieczątka i imienna i podpis pracodawcy)


Załącznik nr 5
Pomoc materialna w formie rzeczowej (bony, świadczenia rzeczowe), o której mowa w § 8 ust.2 pkt. 1  Regulaminu ustala się według  poniższej tabeli:

Wysokość dochodu brutto
przypadająca
na jednego członka w rodzinie    
Wysokość dofinansowania
do 2000,00 zł               300,00 zł
od 2001,00 zł do 2500,00 zł               250,00 zł
od 2501,00 zł do 3000,00 zł               200,00 zł
od 3001,00 zł do 4000,00 zł               150,00 zł
powyżej  4000,00 zł               100,00 zł

*Od kwoty brutto pobrana i odprowadzona będzie zaliczka na podatek dochodowy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych chyba, że świadczenie jest zwolnione z podatku.Załącznik nr 6

Pomoc  materialna – zapomogi pieniężne i losowe, o której mowa w § 8 ust.2 pkt. 2  Regulaminu ustala się w kwocie do 1000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

Załącznik nr 7

Pomoc uprawnionym osobom, o której mowa w § 8 ust.2 pkt.3 i 4 Regulaminu
ustala się w kwocie do 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych).

Załącznik nr 8

Dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie, o którym mowa w § 8 ust.2 pkt. 5 Regulaminu ustala się według poniższej tabeli:

Wysokość dochodu brutto
przypadająca
na jednego członka w rodzinie    
Wysokość dofinansowania
do 2000,00 zł               700,00 zł
od 2001,00 zł do 2500,00 zł               600,00 zł
od 2501,00 zł do 3000,00 zł               400,00 zł
od 3001,00 zł do 4000,00 zł               300,00 zł
powyżej  4000,00 zł               200,00 zł

*Od kwoty brutto pobrana i odprowadzona będzie zaliczka na podatek dochodowy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych chyba, że świadczenie jest zwolnione z podatku.

Załącznik nr 9

Dofinansowanie form pomocy uprawnionym osobom, o której mowa w § 8 ust.2 pkt. 6,7 i 8 Regulaminu ustala się według poniższej tabeli:

Wysokość dochodu brutto
przypadająca
na jednego członka w rodzinie    
Wysokość dofinansowania
do 2000,00 zł    100%
od 2001,00 zł do 2500,00 zł    95%
od 2501,00 zł do 3000,00 zł    90%
od 3001,00 zł do 4000,00 zł    85%
powyżej  4000,00 zł    80%

Wysokość pomocy ustalona procentowo zaokrąglana będzie do pełnych złotych.


*Od kwoty brutto pobrana i odprowadzona będzie zaliczka na podatek dochodowy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych chyba, że świadczenie jest zwolnione z podatku.

 

 

REGULAMIN PRACY

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ADAMA MICKIEWICZA

W OLSZANACH

58-150 Strzegom

Olszany 138

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     § 1

 

1.Regulamin pracy zwany dalej Regulaminem  ustalający wewnętrzną organizację i porządek  w procesie pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Olszanach zwanej dalej szkołą oraz określający związane z procesem pracy obowiązki pracodawcy i pracowników.

 

2.      W zakresie wskazanym w ust. 1 Regulamin w szczególności określa:

 1. prawa i obowiązki pracodawcy,
 2. prawa i obowiązki pracowników,
 3. organizację pracy,
 4. warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy  i po jej zakończeniu,
 5. wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
 6. system i rozkład czasu pracy oraz przyjęty okres rozliczeniowy czasu pracy,
 7. porę nocną,
 8. termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
 9. wykazy prac wzbronionych kobietom,
 10. obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 11. dyscyplinę pracy –  sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy, usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
 12. informacje o karach stosowanych, zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

 

§ 2

 

            Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Olszanach bez względu na rodzaj wykonywanej pracy  i zajmowane stanowisko.

 

§ 3

 

 1. Każdy pracownik przed dopuszczeniem go do pracy winien zaznajomić się

                z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

 1. Pracownik podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, które składa się do jego akt osobowych.

 

 

§ 4

 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

1)  pracodawcy – rozumie się przez to szkołę reprezentowaną przez dyrektora szkoły,

2) przepisach prawa pracy – rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy i Karty    Nauczyciela oraz przepisy wydane na ich podstawie,

3) zakładowej organizacji związkowej – rozumie się przez to Zarząd Oddziału Związku

     Nauczycielstwa Polskiego, Komisję  Międzyzakładową NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

     Pracowników Oświaty i Wychowania.

4) pracownikach – rozumie się przez to nauczycieli i pracowników nie będących

     nauczycielami zatrudnionych w szkole.

 

                                                                                                        ROZDZIAŁ II

                                                                                         OBOWIĄZKI   PRACODAWCY

 

§ 5

 

Do  obowiązków pracodawcy, należy w szczególności:

 

 1. zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem  wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
 2. organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
 3. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prowadzenie systematycznie szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (przepisów przeciwpożarowych),
 4. prawidłowe i terminowe wypłacanie wynagrodzenia, 
 5. ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 6. stworzenie pracownikom podejmującym zatrudnienie warunków sprzyjających

      przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,

     7)  zaspakajanie, w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników,

8)  stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy pracowników oraz

      wyników ich pracy,

9) wpływanie na kształtowanie w szkole właściwych zasad współżycia społecznego,

10) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe         pracowników,

11) przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem,

12) organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie.

13) przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,  wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, zapewnienie pracownikom dostępu do przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.

14) poinformowanie pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony – o wolnych miejscach pracy,

15) przeciwdziałanie mobbingowi – oznacza to działania lub zachowania  dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 6

 

1.   Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania  stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu  podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

2.    Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób,

       bezpośrednio lub pośrednio, przyczyn określonych w ust.1.

3.   Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn   

      określonych w ust. 1 jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej

      korzystnie niż inni pracownicy.

4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w ust. 1, chyba, że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

5.    Przejawem dyskryminowania w rozumieniu ust. 2 jest także:

 1. działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady,
 2. niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).

6.  Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery: na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

7.  Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika.

8.    Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem ust.9-11,  

       uważa się różnicowanie przez  pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn

       określonych w ust.1, którego skutkiem jest w szczególności:

       1)  odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,

 2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych  świadczeń związanych z pracą,

       3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe -  chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

9. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalne do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na:

 1. niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w ust. 1, jeżeli  rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania powodują, że przyczyna lub przyczyny wymienione w tym przepisie są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi,
 2.  wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników bez powoływania się na inną przyczynę lub inne przyczyny wymienione w ust.1,
 3. stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika ze względu na ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawność,
 4. stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia odmienne traktowanie pracowników ze względu na wiek.

10.   Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania  w zatrudnieniu działania podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych             w ust. 1, przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie.

11. Nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania ograniczenie przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie, dostępu do  zatrudnienia, ze względu na religię, wyznanie lub światopogląd jeżeli rodzaj lub charakter wykonywania działalności przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje powoduje, że religia lub światopogląd są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi, proporcjonalnym do osiągnięcia zgodnego z prawem celu zróżnicowania sytuacji tej osoby; dotyczy to również wymagania od zatrudnionych działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki kościoła, innego związku wyznaniowego oraz organizacji, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie.

12. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę                           o jednakowej wartości.

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej i w innej formie niż pieniężna.

14. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi                     w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

15. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma

      prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę,   

      ustalone na podstawie odrębnych przepisów.

16. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.

17. Przepis ust. 16 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

 

                                                                                            ROZDZIAŁ III

                                                                                 OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

 

§ 7

 

 1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju zawodowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
 2. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz  stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one  sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

4.   Pracownik jest obowiązany  w szczególności:

 1. przestrzegać Regulaminu pracy i ustalonego w szkole  porządku.
 2. przestrzegać ustalonego w szkole czasu pracy,
 3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także

            przepisów przeciwpożarowych,

 1. dbać o dobro szkoły, chronić mienie pracodawcy ,
 2. zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 3. podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy,
 4. należycie zabezpieczyć po zakończeniu pracy narzędzia, urządzenia, pomoce,
 5. przestrzegać w szkole zasad współżycia społecznego,
 6. przestrzegać tajemnicy określonej  w odrębnych przepisach

 

§ 8

 

W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracownicy są zobowiązani:

 

 1. zwrócić Pracodawcy pobrane narzędzia i pomoce naukowe, odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą, jeżeli nie minął termin jej używalności,
 2. rozliczyć się z Pracodawcą z pobranych zaliczek i pożyczek.

 

§ 9

 

1. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie szkoły w stanie po spożyciu alkoholu jest     

     zabronione.

2. Zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu na terenie szkoły.

3. Pracownicy w stanie po spożyciu alkoholu będą odsunięci od wykonywania pracy względnie 

    niedopuszczeni  do niej.

4. Po stwierdzeniu okoliczności, o którym mowa w ust. 1 wdrażane zostaje postępowanie  

    zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

§ 10

 

Zabrania się pracownikom:

 1. opuszczania miejsca pracy w czasie pracy, bez zgody przełożonego, każde opuszczenie                 

      i powrót do zakładu pracy w trakcie czasu pracy winno być odnotowane przez   

      pracownika w książce wyjść służbowych oraz wyjść prywatnych,

 1. operowanie maszynami i urządzeniami nie związanymi bezpośrednio z wykonywaniem   

      zleconych obowiązków i czynności,

 1. samowolnego demontowania części urządzeń i narzędzi oraz ich naprawy bez specjalnego upoważnienia,
 2. samowolnego usuwania osłon i zabezpieczeń  urządzeń czyszczenia i naprawiania        

      maszyn i  aparatów będących w ruchu lub pod napięciem elektrycznym.

       5)  wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy do czynności  

      nie związanych z wykonywana pracą.

 

§ 11

 

Na terenie szkoły obowiązuje  bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

 

                                                                     ROZDZIAŁ IV

                                                      CZAS PRACY-PORZĄDEK PRACY

 

§ 12

 

  Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji Pracodawcy  w szkole lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

 

§ 13

 

1.    Czas pracy pracownika powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.

2.    Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy celem prawidłowego ustalenia wynagrodzenia

        za pracę i innych świadczeń związanych z pracą.

 

§ 14

 

1. Pracowników obowiązują następujące normy  czasu pracy:

 1) pracownicy pedagogiczni  - według obowiązującego planu zajęć i planu dydaktyczno-  

    wychowawczego szkoły, zgodnie z arkuszem organizacji szkoły zatwierdzonym na dany rok szkolny. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

 2) pracownicy administracyjni i obsługi – 8 godzin  na dobę i przeciętnie  40  godzin,

     w pięciodniowym  tygodniu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

 3) czas pracy pracowników pedagogicznych zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy  ustalają indywidualne umowy o pracę i jest realizowany według obowiązującego planu zajęć i planu dydaktyczno-  wychowawczego szkoły,

2.  Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy ustalone zgodnie z ust. 1 pkt.2 stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca taka jest dopuszczalna tylko w razie:

 1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego  

      ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

 1. szczególnych potrzeb pracodawcy.

3.  Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy,    

udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do wypoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133 Kodeksu pracy.

4.  Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami

     określonymi w ust. 2 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin

     w roku kalendarzowym.

5. Pracownikami samorządowemu za pracę wykonaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie określone w Regulaminie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym, że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

 

§ 15

 

1.  W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika,  może udzielić mu w tym samym  wymiarze czasu wolnego od pracy.

2.  Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny  wymiar czasu pracy.

 

§  16

 

1.  Dla pracowników obsługi wprowadza się dwuzmianowy tydzień  pracy od poniedziałku do piątku: 

                                    sprzątaczka 1           sprzątaczka 2                konserwator

 

- poniedziałek                         7.00 – 15.00                10.00 – 18.00            07.00-15.00

                                  

- wtorek                      7.00 – 15.00                10.00 – 18.00                       07.00-15.00

                                    

- środa                         7.00 – 15.00                10.00 – 18.00                       07.00-15.00

                                    

- czwartek                    7.00 – 15.00                10.00 – 18.00                       07.00-15.00

                                  

- piątek                        7.00 – 15.00                10.00 – 18.00                       07.00-15.00

                                  

2.    Dla pracowników administracji wprowadza się następujący tygodniowy rozkład czasu pracy i jego wymiar w poszczególnych dniach:

- poniedziałek             7:30 – 15.30 

- wtorek                      7:30 – 15:30                              

- środa                        7:30 – 15:30                              

- czwartek                   7:30 – 15:30                              

- piątek                       7:30 – 15:30                           

 

3. Dla pracowników pedagogicznych ustala się tygodniowy rozkład czasu pracy i jego wymiar w poszczególnych dniach według obowiązującego planu zajęć lekcyjnych i planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

4. Tygodniowy rozkład czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu

     pracy określany jest w indywidualnych harmonogramach czasu pracy.

 

§ 17

 

 1. Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, mogą  

 

    korzystać z 15 minutowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy.

    Czas  rozpoczęcia i  zakończenia przerwy śniadaniowej ustala Dyrektor szkoły.

2. Pracownikom  zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych przysługuje 5 minutowa przerwa  wliczona do czasu pracy  po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora.

 

§ 18

 

 1. Pora nocna  obejmuje 8 godzin i trwa od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
 2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej                           z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na postawie odrębnych przepisów.

 

§ 19

 

1.  Dniami wolnymi od pracy  są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od

     pracy.

2. Za pracę w niedzielę lub święto uważa się pracę wykonywaną między godz. 6.00 w tym dniu,                          a godziną 6.00 w  następnym dniu.

3. Praca w niedzielę i święta jest dozwolona:

1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

2) przy niezbędnych remontach,

3) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób.

§ 20

 

 1. Pracownicy są obowiązani stawić się do pracy w takim czasie, aby w porze rozpoczęcia pracy  znajdowali się na stanowisku pracy w gotowości do pracy.
 2. Samowolne opuszczenie stanowiska pracy w czasie godzin pracy jest  zabronione.
 3. Po zakończeniu pracy każdy pracownik obowiązany jest uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zabezpieczyć powierzony sprzęt, dokumenty i pieczęcie.

      4.   Pracownik opuszczając pomieszczenie pracy jako ostatni zobowiązany jest do:

            sprawdzenia i zabezpieczenia wszelkich urządzeń elektrycznych,  zamknięcia drzwi i

            okien.

§ 21

 

Przebywanie pracownika na terenie szkoły poza godzinami pracy wymaga zgody dyrektora.

 

                                                                                                               § 22

 

 1.  Pracownicy szkoły (administracja i obsługa) potwierdzają przybycie do pracy przez osobiste  podpisanie na liście obecności, która znajduje się w sekretariacie szkoły.
 2.  Pracownik zobowiązany jest podpisać listę obecności w godz. od 700 – 730 ( I zmiana), w godz. od 1000 – 1030  ( II zmiana).
 3. Brak podpisu pracownika może być uznany jako nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy.

4. Nauczyciele potwierdzają swoją obecność w pracy zapisem odbytej lekcji i własnoręcznym  podpisem w dzienniku lekcyjnym lub innej prowadzonej dokumentacji np. dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

 5. Każdorazowe opuszczenie miejsca pracy, odnotowuje się w książce wyjść, która znajduje się                     w sekretariacie szkoły.

§ 23

                                                       

Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana z zaznaczeniem, czy jest to nieobecność usprawiedliwiona. W czasie nieobecności pracownika dyrektor szkoły decyduje, komu praca ma być w zastępstwie przydzielona.

 

§ 24

 

Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określona w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

 

                                                                       ROZDZIAŁ V

                                               DYSCYPLINA PRACY – USPRAWIEDLIWIENIA

 

§ 25

 

Przestrzeganie dyscypliny pracy jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika.

 

§ 26

 

1. Wszyscy pracownicy bez względu  na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy zobowiązani są do punktualnego rozpoczynania pracy i nie opuszczania swojego miejsca pracy w godzinach pracy.

2. Każdorazowe późniejsze rozpoczęcie, względnie wcześniejsze zakończenie pracy,                                  a także  przerwanie pracy, wymaga uprzedniej zgody dyrektora szkoły.

 

§ 27

 

            Za dyscyplinę pracy oraz prawidłową kontrolę stanu obecności i spóźnień łącznie ze stosowaniem kary regulaminowej odpowiada dyrektor szkoły.

                                                                      

§ 28

 

1.      O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej lub możliwej do  

         przewidzenia pracownik powinien uprzedzić pracodawcę. Obowiązek ten uznaje się za    

         spełniony, jeżeli pracownik zawiadomi o niemożności stawienia się do pracy dyrektora w

         dniu poprzedzającym dzień nieobecności.

2.      W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy  pracownik jest

          obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i  

           przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w

          pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają

          sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy,

          zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub 

          za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę

          zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

3.   Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1, może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Przepis ust. 2  stosuje się odpowiednio po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy o przyczynie i okresie nieobecności pracownika w pracy.

4.       Pracownik obowiązany jest niezwłocznie usprawiedliwić spóźnienie do pracy.

5.       W razie nieobecności w pracy w związku z:

1)   niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją

           z powodu choroby zakaźnej,

           2) chorobą członka rodziny pracownika wymagającą osobistej opieki pracownika,  

pracownik jest obowiązany usprawiedliwić tę nieobecność, doręczając pracodawcy zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.  

          

§ 29

 

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są;

 

1)   zaświadczenie lekarskie o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010r. nr 77, poz. 512, z późn. zm.),

2)   decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami                       o zwalczaniu chorób zakaźnych, w razie odosobnienia pracownika  z przyczyn  przewidzianych tymi przepisami,

3)    oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia (żłobka), klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,

4)  oświadczenie pracownika o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzających niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez pracownika za zgodność z oryginałem –w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem,

5)   imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystawione przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia  - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,

6)    oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, jeżeli warunki odbywania  podróży uniemożliwiły odpoczynek nocny.

 

§ 30

 

1.     Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nie usprawiedliwioną należy do

        kompetencji dyrektora szkoły.

2.     Pracownik stawiając się do pracy po okresie nieobecności jest obowiązany niezwłocznie 

        podać przyczynę nieobecności na piśmie.

 

                                                              ROZDZIAŁ VI

ŚRODKI DYSCYPLINUJĄCE – W PRZYPADKU NARUSZENIA POSTANOWIEŃ REGULAMINU.

 

§ 31

 

 1. W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonej organizacji w procesie pracy, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować :
  1. karę upomnienia,
  2.    karę nagany.

2.    W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa

        i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia,

        stawienia się do  pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, mogą być również stosowane kary pieniężne.

 

§ 32

                                                                      

1.     Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości 

        o  naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się

        tego naruszenia.

2.     Kary, o których mowa w § 32 mogą być stosowane tylko po uprzednim wysłuchaniu

        pracownika.

3.    Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w ust 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega     zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy

4     Karę stosuje dyrektor szkoły  i zawiadamia o tym pracownika na piśmie, wskazując rodzaj

       naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego

       naruszenia oraz informuje go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

        Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt osobowych pracownika.

5.     Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może wnieść sprzeciw w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o ukaraniu. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

6.    Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy  o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

7.     W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość  kwoty tej kary.

8.      Udzielona pracownikowi kara ulega zatarciu po roku nienagannej pracy, a odpis

        zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.

9.  Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

 

§ 33

 

Nauczyciele mianowani i dyplomowani ponadto podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej uregulowanej przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2014r. poz.191).

 

§ 34

 

1.W razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika                      (art.  52 § 1 K P).

2.  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

3.  Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy, zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

4.  Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z innych przyczyn zgodnie

     z art. 53 Kodeksu Pracy.

5.  Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka Sąd pracy.

 

                                                       ROZDZIAŁ VII

                                        URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY

 

                                                                       § 35

1.         Urlopy wypoczynkowe:

             1)    nauczycielom – przysługuje urlop zgodnie z art. 64 Karty Nauczyciela

                    – w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii w czasie ich trwania,

 2)    pracownikom administracji i obsługi urlop przysługuje na zasadach określonych

                    w Kodeksie pracy .

2.   Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów.

      Plan urlopów ustala pracodawca biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby szkoły

      wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopu nie obejmuje

      się części urlopu udzielonego pracownikowi zgodnie z art.1672 Kodeksu pracy.

3.   Plan urlopów  podaje się do wiadomości pracowników. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli obecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

4.    Pracownik może rozpocząć  urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Pracodawcy  na

      karcie urlopowej (nie dotyczy nauczycieli) z zastrzeżeniem ust.11.

5.   Na wniosek pracownika urlop może  być podzielony na części. Co najmniej jedna część

      wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

6. Część urlopu niewykorzystana z powodu : czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego – pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

7.    Urlopu nie wykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z ust.2  należy pracownikowi    

       udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to

       części urlopu udzielanego zgodnie z ust.11.

8.    Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał gdyby w tym czasie pracował.

9.    W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać

       przysługujący  mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

10. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

11. Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza dyrektorowi  żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

 

 

§ 36

 

1. Na pisemny wniosek pracownika Pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego.

2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia

 pracownicze

3. Przy udzielaniu  urlopu dłuższego niż 3 miesiące strony mogą przewidzieć dopuszczalność

odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

4. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny do dalszego kształcenia się oraz  inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem. 

     Nauczyciel może otrzymać urlop płatny  lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych,

     oświatowych, a bezpłatny z innych  ważnych przyczyn.

5.  Pracownikowi, za jego zgodą wyrażoną na piśmie może być udzielony urlop bezpłatny w celu

     wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres uzgodniony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

 

 

§ 37

 

 1. Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego

pracownikowi;

 

1)   w celu sprawowania osobistej opieki nad swoimi dziećmi (urlop wychowawczy),

2)   dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora,

3)   skierowanemu do pracy za granicą na okres skierowania,

4)  zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych niż określone w art. 103¹-103  w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem.

5)   na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowych poza zakładem pracy, jeśli z wyboru

      wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika,

6)   na czas powołania do wykonywania pracy na stanowiskach  w administracji państwowej,

      oświatowej – nadzorze pedagogicznym i samorządzie terytorialnym.

 

§ 38

 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nie przekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc,  w którym nauczyciel nabywa uprawnienia  emerytalne.

3. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o której mowa w art. 1 wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwającego dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres.

4. Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia.

5. Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych.

6. Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

7. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

8. Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia.                                 Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.

9. Nauczyciel nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie zdrowia w związku z potrzebą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

10. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczącego nauczyciela. Od orzeczenia przysługuje odwołanie do organu odwoławczego określonego w odrębnych przepisach.

 

§ 39

 

1.Pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika:

 1. będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej- na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także – w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego – na szkolenie pożarnicze,
 2. będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego –na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu,

3) będącego członkiem doraźnym Państwowej Komisji badania Wypadków Kolejowych,

      ujętym na liście ministra właściwego do spraw transportu, na czas wyznaczenia przez

      przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków kolejowych do udziału w    

      postępowaniu,

4) będącego członkiem ochotniczej drużyny ratowniczej działającej w brzegowej stacji 

      ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i ratownictwa „Służba SAR”- na czas

      niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej 

      zakończeniu oraz na czas udziału w szkoleniach organizowanych przez Morską Służbę  

      Poszukiwania ii Ratownictwa,

 1. na czas wykonywania obowiązku świadczeń osobistych, w trybie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, zwolnienie pracownika od pracy w razie konieczności udziału w akcji ratowniczej następuje w trybie przyjętym przez służbę ratowniczą odpowiednią do organizowania takich akcji, zaś w celu uczestniczenia w szkoleniu pożarniczym- na podstawie wniosku właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Czas  koniecznego wypoczynku pracownika po zakończeniu akcji ratowniczej ustala osoba, która kierowała akcją.

 

§ 40

 

 1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika:
 1. wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania,
 2. na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia,
 3. wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przez kolegium do spraw wykroczeń; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego,
 4. na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniach komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji. Dotyczy to także pracownika będącego stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym,
 5. na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych,
 6. wezwanego w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli i pracownika powołanego do udziału  w tym postępowaniu w charakterze specjalisty,
 7. będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy,
 8. w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole zawodowej, w szkole wyższej, w placówce naukowej albo w jednostce badawczo-rozwojowej: łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 godzin w tygodniu lub 24 godzin w miesiącu
 1. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio do pracownika w razie prowadzenia szkolenia na kursie zawodowym.

§ 41

 

Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

w razie:

 1. ślubu pracownika – 2 dni
 2. urodzenia się dziecka pracownika– 2 dni,
 3. zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, jego dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy pracownika - 2 dni
 4. ślubu dziecka pracownika– 1 dzień,
 5. zgonu i pogrzebu teścia, teściowej, siostry, brata, babki, dziadka i innej osoby pozostającej na jego utrzymaniu lub pod jego bezpośrednią opieką – 1 dzień.

 

§ 42

 

Pracownikowi  wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

§ 43

 

1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy

    wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do

    dwóch przerw w pracy  po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek  

    pracownicy udzielane łącznie.

 

2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie

    przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej      

    jedna  przerwa na karmienie.

3. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie  4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać  w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe  miejsce pracy.

 

                                                                 ROZDZIAŁ VIII

                                            BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

                                            ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

§ 44

 

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy  nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy.

 

§ 45

 

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

 1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
 3. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 4. zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
 5. uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownice w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
 6. zapewnić wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru na warunkami pracy,
 7. zapewnić wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

 

§ 46

 

Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

 

§ 47

 

Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 48

 

1.Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

 1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
 2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt. 1,
 3. pracownikach wyznaczonych do:
 1. udzielania pierwszej pomocy,
 2. wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

2. Informacja o pracownikach, o których mowa w ust.1 pkt.3 obejmuje:

     1)  imię i nazwisko,

     2) miejsce wykonywania pracy,

     3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

 

§ 49

 

 1. Pracodawca jest obowiązany:
 1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 2. wyznaczyć pracowników do:
 1. udzielania pierwszej pomocy,
 2. wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 1. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.
 1. Działania, o których mowa w ust. 1 powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
 2. Liczba pracowników, o których mowa w ust. 1. pkt. 2, ich szkolenie oraz wyposażenia powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

 

§ 50

 1. W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany:
 1. niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz  podjąć działania w celu zapewniania im odpowiedniej ochrony,
 2. niezwłocznie dostarczyć pracownikom instrukcje umożliwiające, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne.
 1. W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub zycia pracodawca jest obowiązany:
 1. Wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce bezpieczne,
 2. Do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy.

 

§ 51

 

 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca  grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawa powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
 2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywanej pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając  tym niezwłocznie przełożonego.
 3. Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powtrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2.
 4. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

§ 52

 

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

 1. znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
 2. wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
 3. dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 4. stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży  i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 5. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
 6. niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
 7. współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków  bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 53

 

 1. Pracodawca:
 1. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
 2. informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą oraz o zasadach ochrony przez zagrożeniami.

 

2. Praca na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe:

       1)  Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi łączenie przemienne pracy

            związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi 

            narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała – przy nie przekraczaniu 

             godziny nieprzerwanej pracy obsłudze monitora ekranowego lub co najmniej 5 minutową    

            przerwę, wliczoną do czasu pracy, po  każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora

            ekranowego.

 1. Pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym  na stanowiskach z monitorami 

ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną (badania okulistyczne, okulary korygujące wzrok zgodnie z zaleceniem lekarza).

3.  W szkole występuje ryzyko zachorowań na choroby ( ze szczególnym uwzględnieniem

     chorób zawodowych) na następujących stanowiskach pracy:

1) nauczyciele - przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:

 1. guzki głosowe twarde,
 2. wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych,
 3. niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe  z niedomykalnością fonacyjną  głośni i trwałą dysfonią.

2) pracownicy zatrudnieni przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej  4 godzin na dobę – przewlekłe choroby układu ruchu wywołane   sposobem wykonywania pracy :

 1. przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki,
 2. przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej,
 3. zmęczeniowe złamanie kości,
 4. martwica kości nadgarstka.

3)  palacz co na paliwo stałe

a) zatrucia ostre albo przewlekłe ich następstwa wywołane przez następujące substancje chemiczne:

 • tlenek węgla,
 • tlenek siarki,
 • inne substancje chemiczne ( dwutlenek węgla, dwutlenek siarki).

b) pylice płuc:

 • pylica krzemowa,
 • inne rodzaje pylic spowodowane np. pyłami węgla i popiołu.

c) choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi:

-  zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego

     nadfioletowego centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane  

     krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym                       

     z obszaru widma niebieskiego.

4.  Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym wiążącym się  z wykonywaną pracą  realizowane jest na bieżąco podczas szkoleń z zakresu BHP, w oparciu o przeprowadzone okresowe przeglądy warunków pracy, niezbędne pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia  i pomiary środowiskowe oraz przeprowadzone oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i jego analizy.

 

§ 54

 

 1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy. Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.
 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej  chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.
 3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.
 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku.
 5. Badania, o których mowa w ust. 1 i 2 są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.
 6. Pracodawca jest obowiązany przechowywać orzeczenia wydane na podstawie badań lekarskich, których mowa w ust. 1 i 2.

 

§ 55

 

 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
 2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany z wypadek przy pracy.
 3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.
 4. Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.
 5. Koszty związane z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

§ 56

 

 1. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.
 2. W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany:
 1. ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym,
 2. przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze,
 3. zapewnić realizację zaleceń lekarskich.
 1. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.

 

 

 

§ 57

 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
 3. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzalne.
 4. Szkolenie o którym mowa w ust. 2 odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

 

§ 58

 

 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.
 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy.
 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 59

 

 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich normach:
 1. jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
 2. ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
 1. Pracownikowi obsługi i konserwatorowi, używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

 

§ 60

 

 1. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych na danym stanowisku pracy.
 2. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.

 

 

 

                                                                  ROZDZIAŁ IX

                                                     OCHRONA PRACY KOBIET

§ 61

 

       Kobiet nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114 poz. 545 z późń. zm.)

§ 62

 

1.    Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych.

2.    Pracownicy w ciąży nie wolno delegować poza stałe miejsce pracy bez jej zgody.

3.    Do innej odpowiedniej pracy przenosi się pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią:

       1)  zatrudnioną przy pracy wzbronionej pracownicom w ciąży lub w okresie karmienia,

       2)   w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan

ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej. Stan ciąży winien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

4.   W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skrócenia czasu pracy lub przeniesienia pracownicy do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.

                                              

                                                                   ROZDZIAŁ X

                                                      WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

§ 63

 

1.  Pracownikom, którzy  przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań szkoły, uzyskują szczególne osiągnięcia i efekty pracy, mogą być przyznane nagrody ( nagroda pieniężna)  i wyróżnienia ( dyplom uznania, podziękowanie).

 2.  Odpis  zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych  pracownika.

                                                                     ROZDZIAŁ XI

                                                     WYPŁATA WYNAGRODZENIA

§ 64

 

Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

 

§ 65

 

1. Wypłata wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami odbywa się  raz w miesiącu  z  dołu w 28 dniu każdego miesiąca na rachunek bankowy pracownika  lub w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.  W  przypadku, gdy termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym. Składniki wynagrodzenia za pracę przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa.

2. Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli odbywa się z góry w 1 dniu każdego miesiąca na

    rachunek bankowy pracownika lub w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

     Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie jest

     wypłacane w dniu następnym po dniu wolnym. Wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i zajęcia dodatkowe dla nauczycieli odbywa się z dołu w ostatnim  dniu  każdego  miesiąca. Jeśli jest to dzień wolny to wypłata odbywa się dzień wcześniej.

3.  Pracodawca na wniosek  pracownika jest  zobowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

§ 66

 

1.   Na wniosek pracownika wynagrodzenie  i inne należności wynikające ze stosunku  pracy

      mogą być przekazywane na wskazany przez niego rachunek bankowy.

2. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika chyba, że uprzednio wyraził on na piśmie zgodę na dokonywanie wypłaty w inny sposób lub do rąk innej osoby.

 

                                                                      ROZDZIAŁ XII
                                                     POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA

§ 67

 

1.   Z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych potrąceniu podlegają;

      a)  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

      b)  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż            świadczenia alimentacyjne,

      c)     zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi

      d)    kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.

2.   Potrąceń dokonuje się w kolejności wymienionych należności w ust.1 i w następujących

      granicach;

 1. w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych do wysokości trzech  piątych

wynagrodzenia,

      b)  w razie egzekucji innych  należności  lub potrąceń zaliczek pieniężnych do wysokości połowy  wynagrodzenia.

3.    Z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okresy nieobecności w pracy, za które pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

 

§ 68

 

 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
  1. minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potraceniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  2. 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potraceniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  3. 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrąceniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

      2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone zmniejsza  się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

     

                                                                    ROZDZIAŁ XIII

                                                              PRZEPISY KOŃCOWE

§ 69

W razie nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go osoba wyznaczona przez organ prowadzący.

 

§ 70

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Karty Nauczyciela,  Kodeksu pracy i aktów wykonawczych.

 

§ 71

 

Regulamin może być zmieniony w trybie właściwym dla jego wprowadzenia w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

§ 72

 

1.   Dyrektor szkoły zawiadamia pracowników o wejściu w życie Regulaminu i o jego zmianach.

  2.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust.1 dokonuje się przez wywieszenie tekstu i tekstów zmian  na tablicy ogłoszeń.

3.    Regulamin jest do wglądu w sekretariacie szkoły oraz u dyrektora szkoły .

4.    Dyrektor szkoły na żądanie pracownika udostępnia mu do wglądu aktualny tekst Regulaminu

       i wyjaśnia jego treść.

 

 

                                              

                                                          

                                                                                

Za zakładowe organizacje związkowe:                                                    Dyrektor szkoły

 

Zarząd Oddziału ZN w Strzegom

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

                                  

 

                                                                                    

TABELA NORM

PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

ORAZ

ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

 

LP.

STANOWISKO PRACY

 

ZAKRES WYPOSAŻENIA

ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE

O-ochrony indywidualne

 

Przewidywany okres używalności w m-cach

okr. zim./o.z./

do zużycia /d.z./

1.

Sprzątaczka

 1. fartuch ochronny tekstylny,
 2. półbuty na spodach przeciwślizgowych,
 3. rękawice gumowe,

 

12 m-cy/18 m-cy/24 m-ce

12 m-cy/18 m-cy/24 m-c

d. z

2.

Konserwator

 

 1. fartuch drelichowy lub ubranie drelichowe
 2. trzewiki przemysłowe na spodach antypoślizgowych
 3. koszula flanelowa

5. rękawice drelichowe

12 miesięcy/24 m-ce

 

24 miesiące

 

12 miesięcy/24 m-ce

d. z.

3.

Nauczyciel w-f

 

 1. dres
 2. podkoszulka
 3. spodenki gimnastyczne
 4. obuwie sportowe

5.kurtka ocieplana

36 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

d.z.

2 okresy zimowe

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jakub Janowicz
(2014-10-03 21:49:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakub Janowicz
(2015-02-19 21:48:01)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X